Pressrelease (in Swedish):

Annual General Meeting May 28, 2015

Pressrelease

CEO presentation

Informtion about new productline in Malmö

Minutes of the Annual General Meeting


Pressrelease (in Swedish):

The Nomination Committee’s proposals to the Annual General Meeting May 28, 2015

The Nomination Committee’s proposals (in Swedish)

Presentation Pär Stenstierna (in Swedish)


Årsstämma

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 juni 2014 kl. 16.00 på Deflamo AB, Fakturavägen 4 i Järfälla.

Anmälan

För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman ska aktieägare:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen 5 juni 2014.
 • dels anmäla sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast torsdagen 5 juni 2014 kl. 16.00 under adress Deflamo AB, “Årsstämma”, Fakturavägen 4, 175 62 Järfälla, per telefon 08 631 91 80 eller e-post till info@deflamo.se.

Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer dagtid.

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen 5 juni 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.


Bolagsordning (556648-6204) – förslag till ändringen inför bolagsstämma

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen finns tillgängliga här.

Fullmakt bolagsstämma 2014

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandling före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga här.


Föreslagen dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen   samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 9. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
 11. Förslag avseende valberedning
 12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 14. Stämmans avslutande

Förslag avseende resultatdisposition (pkt 8)
Styrelsen föreslår att det inte sker någon vinstutdelning för verksamhetsåret 2013.

Förslag avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning (pkt 1, 9-11)
Bolagets styrelse har underrättats om att Bolagets större aktieägare avser att presentera förslag avseende ovan nämnda ärenden senast vid årsstämman. För det fall att styrelsen underrättas om innehållet i dessa förslag innan tidpunkten för årsstämman kommer förslagen att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande samt i övrigt hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida.

Förslag avseende bolagsordningsändringar (pkt 12)
Styrelsen föreslår – för att avspegla Bolagets flytt av dess huvudkontor till Malmö – att §2 (Styrelsens säte) ändras på så vis att styrelsens säte ska vara i Skåne län, Malmö kommun.

Styrelsen föreslår vidare – i syfte att möjliggöra ett mer kostnadseffektivt sätt att kalla till bolagsstämma – att §8 (Kallelse) i bolagsordningen ska ha följande lydelse.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Styrelsen föreslår slutligen – i syfte att möjliggöra att bolagsstämma ska kunna hållas såväl i Malmö som i Stockholm – att §9 (Årsstämma) i bolagsordningen istället ska rubriceras §9 (Bolagsstämma) samt att tillägg görs allra först i §9 med en ny mening av följande lydelse.

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag avseende emissionsbemyndigande (pkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittnings­emission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå erforderligt intresse för teckning.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12 (bolagsordningsändring) kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna på bolaget från och med 28 maj 2014. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.deflamo.se samt vid årsstämman.