Publicerad: 2019-08-30 10:15:00 CEST
Deflamo AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Deflamo AB: Delårsrapport januari-juni 2019

 

Delårsrapport januari-juni 2019

Perioden i sammandrag

 • Nettoomsättningen för första halvåret 2019 uppgick till 334 kSEK (869)
 • Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar för första halvåret uppgår till -2 720 kSEK (‑2 086)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för första halvåret 2019 uppgick till –2 580 kSEK (‑1 769)
 • Resultat för halvåret uppgick till ‑2 697 kSEK (-9 023)
 • Likvida medel uppgick till 351 kSEK (444) per den 30 juni 2019

Viktiga händelser under första halvåret

 • Den 10:e januari 2019 meddelar Deflamos styrelse att man beslutat att initiera åtgärder för avyttring av verksamhet eller tillgångar och ser samtidigt över möjligheten att öppna för en ny verksamhetsinriktning.
 • Deflamo och Rock Energy AS offentliggör den 1 februari 2019 en avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First North. Bolagen meddelar gemen­samt att Deflamo har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i Rock Energy genom en apportemission av aktier i Deflamo. Givet Transaktionens genomförande ändras Deflamos verksamhet till Rock Energys verksamhet. Efter Transaktionens slutförande avses Rock Energys aktieägare att inneha omkring 87,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget, och Deflamos befintliga aktieägare avses inneha omkring 12,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.
 • I ett pressmeddelande den 8:e februari meddelar Deflamo att styrelsen har beslutat att upprätta kontrollbalansräkning.
 • Deflamo AB skriver i ett Pressmeddelande den 26 februari att man har ingått en Avsikts­förklaring om verksamhetsöverlåtelse med Castellet bruk om överlåtelse av befintlig flam­skyddsverksamhet till en köpeskilling av 800 tSEK. Vidare meddelar Styrelsen sitt beslut om nedskrivning av tillgångar med totalt ca 4,7 Mkr per den 31 december 2018 och att man samtidigt upprättar kontrollbalansräkning och kallar till första kontrollstämma.
 • Den 18 mars hålls extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) i Deflamo AB (publ) beslutade stämman i enlighet med styrelsens huvudförslag att verksamheten ska drivas vidare.

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Bolagets huvudägare har efter rapportidens utgång lånat in 400 000 kr till bolaget, lånet löper med 4% ränta.
 • Carina Heilborn har tillträtt som tf VD.

Hela rapporten kan läsas i den bifogade filen…

För ytterligare information, vänligen kontakta

Carina Heilborn, tfVD
carina@pg-ab.se    073-5211124
eller
Jan Blomquist, ordförande
jan@blomquist.be   070-4861771

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

 


Deflamo Q2 2019.pdf