Publicerad: 2019-11-11 18:45:00 CET
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Deflamo erhåller villkorat godkännande från Nasdaq med anledning av det omvända förvärvet av SIG Invest och offentliggör bolagsbeskrivning med ny finansiell information

Deflamo erhåller villkorat godkännande från Nasdaq med anledning av det omvända förvärvet av SIG Invest och offentliggör bolagsbeskrivning med ny finansiell information

2019-11-11

Deflamo AB (publ) (”Deflamo” eller ”Bolaget”) har idag den 11 november 2019 erhållit ett villkorat godkännande av Nasdaq med anledning av Bolagets fortsatta notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) med hänseende till det omvända förvärvet av SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest”). Beslutet är villkorat av att det omvända förvärvet genomförs i enlighet med ingånget avtal, att Bolagets informationsgivning fullföljs på vederbörligt sätt samt att Bolaget uppfyller First Norths spridningskrav. Styrelsen för Deflamo har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av Deflamos förvärv av samtliga aktier i SIG Invest genom apportemission, som idag offentliggjorts. I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny finansiell information avseende kapitalstruktur och skuldsättning för den sammanslagna koncernen per den 30 september 2019, som inte tidigare publicerats.

Deflamo och SIG Invest ingick den 23 oktober 2019 ett avtal om att Deflamo förvärvar samtliga aktier i SIG Invest. Med anledning härav har Deflamos styrelse föreslagit att extra bolagsstämma den 22 november 2019 beslutar om bland annat förvärvet av SIG Invest genom en apportemission av högst 1 769 838 194 nya B-aktier som vederlag för aktierna i SIG Invest. Efter transaktionens slutförande kommer SIG Invests aktieägare att inneha omkring 95,75 procent av aktierna och 95,28 procent av rösterna i Deflamo och Deflamos befintliga aktieägare kommer att inneha omkring 4,25 procent av aktierna och 4,72 procent av rösterna i Deflamo. Första dag för handel för de nya aktierna beräknas preliminärt till den 19 december 2019.

Avsikten är att Deflamo i samband med det omvända förvärvet ska byta företagsnamn till Signatur Fastigheter AB (publ). Beslutet om namnbyte avses fattas på den extra bolagsstämman den 22 november 2019.

Med anledning av transaktionen ovan har Nasdaq idag godkänt den nya koncernen för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Beslutet är villkorat av att det omvända förvärvet genomförs i enlighet med ingånget avtal, att Bolagets informationsgivning fullföljs på vederbörligt sätt samt att Bolaget uppfyller First Norths spridningskrav. Nasdaq förbehåller sig vidare rätten att ompröva beslutet om godkännande om det skulle framkomma att Bolaget inom ramen för den nya noteringsgranskningen inte skulle ha tillhandahållit, för Nasdaqs granskning och beslut, fullständig och relevant dokumentation.

Med anledning av Nasdaqs godkännande har Bolagets styrelse upprättat en bolagsbeskrivning som idag offentliggjorts. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Deflamos hemsida (www.deflamo.com/).

I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny finansiell information avseende kapitalstruktur och skuldsättning för den sammanslagna koncernen per den 30 september 2019, som inte tidigare publicerats. Informationen presenteras nedan.

Eget kapital, räntebärande skulder och nettoskuldsättning

KSEK 30 september 2019
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet 5 218
Blankokrediter 400
Summa kortfristiga räntebärande skulder 5 618
Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet 366 577
Blankokrediter 7 493
Summa långfristiga räntebärande skulder 374 070
Eget kapital
Aktiekapital 11 756
Balanserad vinst eller förlust 238 606
Periodens resultat 11 193
Summa eget kapital 261 555
KSEK 30 september 2019
A) Kassa
B) Likvida medel 15 623
C) Lätt realiserbara värdepapper
D) Summa likviditet (A+B+C) 15 623
E) Kortfristiga fordringar 11 833
F) Kortfristiga bankskulder
G) Kortfristig del av långfristiga skulder 1 435
H) Andra kortfristiga skulder 16 150
I) Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 17 585
J) Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) -9 871
K) Långfristiga banklån 366 577
L) Emitterade obligationer 0
M) Andra långfristiga lån 7 690
N) Långfristig skuldsättning (K+L+M) 374 267
O) Nettoskuldsättning (J+N) 364 396

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Jan Blomquist, Ordförande Tel: +46 (0)70-486 1771 E-mail: jan@blomquist.be
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl. 18.45 CET.

Om SIG Invest                
Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolagets strategi är att skapa tillväxt genom fastighetsutveckling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Om Deflamo                   
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flam­skydds­produkter och tillhörande tjänster. Utöver F&U-tjänster som förändrar och utvecklar flamskydds­marknaden tillverkar bolaget även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för sina egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer
+46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.


Bolagsbeskrivning – SIG Deflamo 191111.pdf
Pressmeddelande – Godkännande och offentliggörande av bolagsbeskrivning 191111.pdf