Publicerad: 2019-11-18 16:05:00 CET
Deflamo AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Deflamo AB: Delårsrapport januari – september 2019

Perioden i sammandrag

 • Nettoomsättningen för de tre första kvartal 2019 uppgick till 360 kSEK (889)
 • Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar för första halvåret uppgår till -2 375 kSEK (‑4 299)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för första halvåret 2019 uppgick till -2 015 kSEK (‑3 410)
 • Resultat för halvåret uppgick till -2 185 kSEK (-11 399)
 • Likvida medel uppgick till 74 kSEK (3 689) per den 30 sept 2019

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Den 5 september meddelas att Deflamo avslutar diskussionerna med Rock Energy AS avseende omvänt förvärv då Rock Energy AS misslyckats att få nödvändig finansiering på plats.
 • Den 6 september meddelas att en avsiktsförklaring har ingåtts med SIG Invest AB gällande ett omvänt förvärv. Efter transaktionens slutförande är avsikten att SIG Invests aktieägare ska inneha omkring 95% av aktier och röster i Deflamo.
 • Bolagets huvudägare har under perioden lånat in 400 kSEK till bolaget, lånet löper med 4% ränta.
 • Carina Heilborn har tillträtt som tf VD.

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Bolagets huvudägare har lånat in ytterligare 1 450 kSEK till bolaget till 4% ränta, bl.a. för att kunna lösa lånet till ALMI. ALMI-lånet har lösts med en samtidig avskrivning uppgående till 1 483 kSEK.
 • Extra bolagsstämma hölls den 11 november 2019 där beslut fattades om minskning av bolagets aktiekapital. Nedsättningen är registrerad hos Bolagsverket.
 • Extra bolagsstämma hölls den 18 november 2019 vid vilken konstaterades att bolagets egna kapital var återställt och beslutades att driva verksamheten vidare.
 • Kallelse har gått ut till extra bolagsstämma den 22 november 2019 bl.a. för beslut om apportemission gällande ovan nämnda SIG Invest AB.
 • Bolaget erhöll den 11 november Nasdaqs villkorade godkännande avseende bolagets fortsatta notering på Nasdaq First North Growth Market med hänseende till det omvända förvärvet av SIG Invest AB.

Hela rapporten kan läsas i den bifogade filen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Carina Heilborn, tfVD
carina@pg-ab.se    073-5211124
eller
Jan Blomquist, ordförande
jan@blomquist.be   070-4861771

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.


2019-09-30_Delårsrapport_Deflamo_jan_sept_2019.pdf