Publicerad: 2019-04-30 14:15:00 CEST
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Delårsrapport januari-mars 2019

Delårsrapport januari-mars 2019

Perioden i sammandrag

 • Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 346 kSEK (106)
 • Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar för första kvartalet uppgår till -873 kSEK (‑812)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för första kvartalet 2019 uppgick till -720 kSEK (‑1 009)
 • Resultat för kvartalet uppgick till ‑816 kSEK (-7 624)
 • Likvida medel uppgick till 865 kSEK (508) per den 31 mars 2019

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Den 10:e januari 2019 meddelar Deflamos styrelse att man beslutat att initiera åtgärder för avyttring av verksamhet eller tillgångar och ser samtidigt över möjligheten att öppna för en ny verksamhetsinriktning.
 • Deflamo och Rock Energy AS offentliggör den 1 februari 2019 en avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First North. Bolagen meddelar gemensamt att Deflamo har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i Rock Energy genom en apportemission av aktier i Deflamo. Givet Transaktionens genomförande ändras Deflamos verksamhet till Rock Energys verksamhet. Efter Transaktionens slutförande avses Rock Energys aktieägare att inneha omkring 87,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget, och Deflamos befintliga aktieägare avses inneha omkring 12,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget. Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under Q2 2019.
 • I ett pressmeddelande den 8:e februari meddelar Deflamo att styrelsen har beslutat att upprätta kontrollbalansräkning.
 • Deflamo AB skriver i ett Pressmeddelande den 26 februari att man har ingått en Avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse med Castellet bruk om överlåtelse av befintlig flamskyddsverksamhet till en köpeskilling av 800 tSEK. Vidare meddelar Styrelsen sitt beslut om nedskrivning av tillgångar med totalt ca 4,7 Mkr per den 31 december 2018 och att man samtidigt upprättar kontrollbalansräkning och kallar till första kontrollstämma.
 • Den 18 mars hålls extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) i Deflamo AB (publ) beslutade stämman i enlighet med styrelsens huvudförslag att verksamheten ska drivas vidare.

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Den 3 april 2019 meddelas att årsstämman senareläggs. Nytt datum för årsstämman är den 19:e juni 2019.

Hela rapporten kan läsas i den bifogade filen…

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.


Deflamo-Rapport-2019 Q1.pdf