Deflamo Pressrelese
2016-10-28T11:00:00 CET: English
pdf-file: 2016-10-28_Deflamo ABs valberedning för 2017 utsedd

Only published in Swedish, for more information see contact below

Deflamo ABs valberedning utsedd inför årsstämman 2017

Malmö 28 oktober 2016

Vid årsstämman den 26 april 2016 beslutades att Deflamo ABs valberedning ska bestå av tre ledamöter, representerande de tre röstmässigt största aktieägarna per den 1 oktober 2016, samt styrelsens ordförande. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB detta datum. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av:

  • Patrik Christiansen, utsedd av Fredrik Westin/Axxino
  • Jan Lindstedt, utsedd av Jan Blomquist
  • Stefan Lindroos, utsedd av Gryningskust Holding AB
  • Johan Lavén, styrelseordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till Patrik Christiansen, via e-post patrik.christiansen@cscapital.se eller direkt till företaget på adress: Deflamo AB, Höjdrodergatan 32, 212 39 Malmö med e-post info@deflamo.com. Ange “Valberedning” vid meddelanden.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2017.

För mer information, kontakta:

Johan Lavén, styrelsens ordförande, +46-(0)706 31 72 54, johan.laven@newcap.se

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 11:00 CET.

pdf-file: 2016-10-28_Deflamo ABs valberedning för 2017 utsedd