Publicerad: 2019-03-07 08:15:00 CET
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Bokslutskommuniké 2018

Perioden i sammandrag

  • Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 1 340 kSEK (3 829)
  • Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar avseende 2018 minskade jämfört med föregående år och slutade på -5 267 kSEK (‑10 340)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar för helåret 2018 förbättrades och uppgick till -5 261 kSEK (‑9 783)
  • Periodens resultat för helåret uppgick till ‑18 407 kSEK (-13 332) varav 10 421 kSEK utgjorde nedskrivning av engångskaraktär
  • Likvida medel uppgick till 1 354 kSEK (2 112) per den 31 december 2018

Hela rapporten kan läsas i den bifogade filen…

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.


Deflamo-Rapport-2018 Q4.pdf