Publicerad: 2019-02-08 22:32:00 CET
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Upprättar kontrollbalansräkning

I samband med arbetet med årsbokslutet för helåret 2018 har styrelsen konstaterat ett behov av att sätta ned det bokförda värdet på bolagets patent och inventarier i ljuset av tidigare kommunicerad information om avsikten att avyttra befintlig flamskyddsverksamhet eller tillgångar och förändra verksamhetsinriktningen. Då något avtal om avyttring ännu inte ingåtts gör styrelsen bedömningen att värdet på patent och inventarier av försiktighetsskäl bör sättas ned väsentligt.

Det konstaterade nedskrivningsbehovet får till följd att styrelsen har skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och har vidtagit åtgärder för att upprätta kontrollbalansräkning. Fastställd kontrollbalansräkning kommer att offentliggöras så snart den är upprättad.

Nedskrivning och kontrollbalansräkning bedöms inte ha någon inverkan på pågående aktiviteter enligt tidigare kommunicerad avsiktsförklaring om omvänt förvärv som bolaget ingått med Rock Energy AS.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Blomquist, Ordförande Tel: +46 (0)70-486 17 71 E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e februari 2019 kl. 22:32 CET.


Marknadskommunikation Deflamo 8 februari 2019-se.pdf