Publicerad: 2019-06-19 22:08:51 CEST
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Kommuniké från årsstämma 2019

Pressmeddelande Deflamo AB

Stockholm den 19 juni 2019

Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) den 19 juni 2019 beslutades följande:

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2018 samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse, revisorer och arvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jan Blomquist, Carina Heilborn och Björn Rönnmark omvaldes. Jan Blomquist omvaldes till styrelsens ordförande.

Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 150 000 kr per år utgå. Till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ett arvode om 75 000 kr vardera per år utgå.

Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB i Malmö till revisor för en mandatperiod om ett år, således till slutet av årsstämman 2020, varvid revisionsbyrån upplyst att auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Sonny Malmquist som medrevisor. Ersättning till revisor ska utgå enligt avtal och mot godkänd faktura.

Valberedning

Det konstaterades, liksom vid årsstämman 2018, att de principer som ursprungligen antogs vid årsstämman 2014 för utseende av valberedningen ska gälla tills vidare. Enligt dessa principer gäller bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande jämte tre ledamöter representerande de tre röstmässigt starkaste aktieägarna per den 1 oktober. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningen, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills Bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå erforderligt intresse för teckning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

 

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.


Marknadskommunikation Deflamo 19 jun 2019-se.pdf