Publicerad: 2019-02-26 07:14:00 CET
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse, nedskrivning samt kallelse

Pressmeddelande Deflamo AB

Karlshamn den 26 februari 2019

  • Ingående av avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse
  • Nedskrivning av tillgångar samt kontrollbalansräkning
  • Kallelse till första kontrollstämma

Deflamo har, som tidigare kommunicerats, i samband med arbetet med årsbokslutet för helåret 2018 konstaterat ett behov av att sätta ned det bokförda värdet på bolagets patent och inventarier i ljuset av tidigare kommunicerad information om avsikten att avyttra befintlig flamskyddsverksamhet eller tillgångar och förändra verksamhetsinriktningen.

Bolaget har nu ingått en avsiktsförklaring med sin hyresvärd Castellet Bruk AB om överlåtelse av befintlig flamskyddsverksamhet till en köpeskilling om 800 000 kr (”Transaktionen”). Transaktionen är villkorad av uppfylld due diligence, ingående av verksamhetsöverlåtelseavtal, godkännande av bolagsstämma i Deflamo samt Nasdaq First Norths godkännande av fortsatt notering efter Deflamos tilltänkta förvärv av samtliga aktier i Rock Energy AS genom en apportemission av aktier i Deflamo enligt vad som tidigare kommunicerats. Transaktionen med Castellet Bruk följer därvid samma tidplan som det s.k. omvända förvärvet varvid ambitionen är slutförande ska ske under andra kvartalet 2019.

Ingåendet av avsiktsförklaringen med Castellet Bruk har föregåtts av diskussioner med ett antal intressenter, såväl större kemiföretag som finansiella investerare, som dock ej lett till någon slutlig överenskommelse. Utifrån dessa diskussioner bedömer styrelsen att den bästa lösningen för bolaget i rådande läge är den tilltänkta Transaktionen med Castellet Bruk eftersom denna även avses innebära överlåtelse av till verksamheten sammanhängande skulder och förpliktelser på ett sätt som möjliggör transaktionen med Rock Energy.

Deflamo har som en del av diskussionerna med Castellet Bruk fått anstånd med hyresbetalningar fr.o.m. mars månad i år, vilka kommer att efterges om Transaktionen genomförs. Baserat på parallella diskussioner med ALMI, har Deflamo även erhållit tre månaders amorteringsfrihet avseende bolagets lån från ALMI.

Styrelsen har med beaktande av den tilltänkta Transaktionen beslutat skriva ned bokfört värde på bolagets tillgångar med totalt cirka 4,7 Mkr med effekt per den 31 december 2018, innebärande ett kvarvarande värde på tillgångarna om 800 000 kr. Nedskrivningen har inte någon effekt på likviditeten men påverkar resultatet för fjärde kvartalet 2018.

I anledning av nedskrivningen har styrelsen även upprättat och låtit bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisar att nedskrivningen föranleder att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Av denna anledning kallas till en första kontrollstämma att hållas den 18 mars 2019 vilken i enlighet med tillämpliga regler ska pröva om bolaget ska fortsätta driften eller gå i likvidation. Styrelsen avser, mot bakgrund av de pågående förberedelserna för det omvända förvärvet, föreslå att stämman beslutar om fortsatt drift. Kallelse till den extra bolagsstämman innefattande berörda beslutsförslag utfärdas i separat ordning.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e februari 2019 kl. 07:14 CET.


Marknadskommunikation Deflamo 26 februari 2019-se.pdf