Deflamo Pressrelese
2016-08-26T07:57:00 CET: Swedish
pdf-file: 2016-08-26_Delårsrapport Deflamo AB_ januari-juni 2016

Malmö 2016-08-26

Läs rapporten i dess helhet i bifogad pdf. Rapporten finns även på bolagets hemsidan under Investerare/Finansiell information.

Perioden i sammandrag

 • Omsättningen under andra kvartalet 2016 uppgick till 1 221 kSEK (198) och för första halvåret    1 867 kSEK (612).
 • Rörelsens kostnader ökade med 355 kSEK under första halvåret jämfört med samma period föregående år och slutade på 7211 kSEK. De ökade kostnaderna är främst hänförliga till uppbyggnaden av en egen produktionsanläggning i Karlshamn.
 • Rörelseresultatet under andra kvartalet 2016 uppgick till -4 395 kSEK (-4 630) och för första halvåret -8 279 kSEK (-8 859).
 • Likvida medel uppgick till 9 334 kSEK (9 949) per den 30 juni 2016. 

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Fortsatt ökad orderingång under andra kvartalet 2016.
 • Emissionslikvid om 20 MSEK, före emissionskostnader, tillfördes bolaget.
 • De första provkörningarna av pilotanläggningen i Karlshamn genomfördes med positivt resultat.
 • Styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad utsågs till tillförordnad vd.
 • Ny styrelse valdes vid årsstämman den 26 april med Johan Lavén som styrelseordförande (nyval) och Eric Appelman (nyval) , Fredrik Westin (omval), Åsa Hansdotter (omval), Jan Blomquist (omval), och Pär Stenstierna (omval).

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Johnny Bodin tar över rollen som vd den 1 augusti.
 • Första prov av färdig produkt till kund från anläggningen i Karlshamn.

pdf-file: 2016-08-26_Delårsrapport Deflamo AB_ januari-juni 2016