Deflamo Pressrelese
2018-08-14T20:09:47 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 14 augusti 2018-se

Pressmeddelande Deflamo AB 

Stockholm den 14 augusti 2018 
Vid extra bolagsstämma, tillika andra kontrollsstämma, i Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) idag den 14 augusti 2018 beslutades följande. 
 
Beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens huvudförslag att verksamheten ska drivas vidare. 
 
Riktad nyemission och ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av B-aktier till Peter Gyllenhammar AB. Teckningskursen är 12,5 öre per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 miljoner kronor. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 2 574 103 kronor genom en emission av högst 39 293 500 nya aktier av serie B. 
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt för att stärka Bolagets ägarbas med en strategisk investerare med långsiktigt ägarintresse i Bolaget. 
 
För möjliggörande av nyemissionen beslutade bolagsstämman även ändra bolagsordningen på så vis att aktiekapitalgränserna höjdes från nuvarande lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor samt lägsta och högsta antal aktier från lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 78 000 000 aktier och högst 312 000 000 aktier.
 
Peter Gyllenhammar AB får vid teckning av aktierna i den riktade nyemissionen en kapitalandel om 50,0 % respektive en röstandel om 44,8 % i Bolaget. Peter Gyllenhammar AB har av Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2018:26) erhållit undantag från den budplikt som härvid annars skulle uppstå. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Peter Gyllenhammar AB undantag från budplikten var att bolagsstämmans beslut om emissionen skulle biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Peter Gyllenhammar AB. Bolagsstämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet. 
 
Styrelse och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jan Blomquist omvaldes som styrelseledamot, tillika som styrelsens ordförande, och Carina Heilborn och Björn Rönnmark nyvaldes till ledamöter i styrelsen. Verkställande direktör Fredrik Westin lämnar styrelsen men kvarstår i rollen som bolagets VD. Styrelseledamoten advokat Åsa Hansdotter övergår till en roll som styrelsens sekreterare. 
 
Carina Heilborn, född 1973, är civilekonom med en bakgrund som revisor på KPMG. Hon är numera CFO samt Investment Manager på Peter Gyllenhammar AB. Carina är även styrelseordförande i ScandBook AB samt styrelseledamot i ScandBook Holding AB, Equuleus AB, Duroc AB, International Fibres Group AB, Direktlaminat AB, Teknikmagasinet Nordic Holding AB, Teknikintressenter i Norden AB samt VB Value Research AB.
 
Björn Rönnmark, född 1972, är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Han arbetar som kvalitetschef för Ragn Sells koncernen. Han har tidigare arbetat i internationella roller inom industrikoncernerna Siemens och Stora Enso. Björn har framförallt varit verksam inom kvalitetsmanagement, kontinuerligt förbättringsarbete, förändringsledning och strategiimplementering. Han har i två perioder varit stationerad i Tyskland (1999-2000, 2013-2017), men har nu sin bas i Sollentuna. 
 
Årsstämmans beslut om arvoden ska fortsatt gälla innebärande att till styrelsens ordförande ska ett arvode om 150 000 kr per år utgå. Till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ett arvode om 75 000 kr vardera per år utgå. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U -tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter. 
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser.”

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 14 augusti 2018-se