Deflamo Pressrelese
2017-06-14T16:00:00 CET: Swedish
pdf-file: 2017-06-14_Deflamo_Utfall emission

Malmö den 14 juni 2017

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Deflamo AB (“Deflamo” eller “Bolaget”) avslutades den 9 juni 2017. Emissionen innebär att Bolaget tillförs 15,7 Mkr före emissionskostnader. Totalt tecknades cirka 53,8 procent, varav cirka 49,9 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 3,9 procent utan teckningsrätter. Resterande aktier upp till garanterat belopp om 15,7 Mkr tilldelas emissionsgaranter, innebärande en total teckningsgrad om cirka 66,6 procent. 

Deflamos företrädesemission genomfördes med syftet att anskaffa ytterligare rörelsekapital för pågående kundbearbetning samt identifiering av nya kundgrupper för nya produkter, genomföra tilläggsinvesteringar i produktions- och testutrustning, kommersialisera nya produkter, fortsätta utvecklingen av Apyrum för användning i ytterligare produktapplikationer samt för att arbeta vidare med strategiska samarbeten och förvärvsstrategi.

“Vi hade naturligtvis helst sett ett större intresse för emissionen, men vill samtidigt tacka både befintliga och tillkommande aktieägare för uppslutningen. Vi kommer nu självklart att göra noggranna prioriteringar för att optimera utväxlingen vid användning av emissionslikviden.” – säger Johnny Bodin, VD Deflamo AB.

Besked om tilldelning av aktier kommer inom kort att skickas ut till dem som tilldelats aktier. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North t.o.m. slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under andra halvan av juni.

I samband med registrering kommer även återbetalning att ske av tidigare kommunicerat brygglån om 5 Mkr jämte kompletterande brygglån om 1 Mkr som upptagits från större aktieägare för att säkra rörelsekapital intill dess emissionslikviden blir tillgänglig för Bolaget.

Bolaget har anlitat Eminova Fondkommission AB som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD
Tel: +46 (0)700 92 07 39
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 16.00 CET.

pdf-file: 2017-06-14_Deflamo_Utfall emission