Publicerad: 2019-02-01 00:45:00 CET
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Deflamo AB (publ) och Rock Energy AS offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First North

Karlshamn och Oslo, 1 februari 2019 – Deflamo AB (publ) (Nasdaq First North: DEFL B) (”Deflamo”) och Rock Energy AS (”Rock Energy”) meddelar i dag gemensamt att Deflamo har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i Rock Energy genom en apportemission av aktier i Deflamo (”Transaktionen”). Givet Transaktionens genomförande ändras Deflamos verksamhet till Rock Energys verksamhet (det ”Nya Bolaget”).

Transaktionen i korthet:

  • Transaktionen är bland annat villkorad av uppfylld due diligence, ingående av aktieöverlåtelseavtal samt godkännande av bolagsstämma i Deflamo och Rock Energy.
  • Efter Transaktionens slutförande avses Rock Energys aktieägare att inneha omkring 87,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget, och Deflamos befintliga aktieägare avses inneha omkring 12,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.
  • Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under Q2 2019.
  • Rock Energy är en leverantör av energi och nyckelfärdiga energianläggningar som utvinner värme ur djup geotermisk energi.

”Rock Energy befinner sig i en mycket spännande expansionsfas där vi upplever stora möjligheter för tillväxt framöver.”, säger Thor Erik Museæus, VD i Rock Energy. ”Oberoende och lokal energiproduktion är en stor internationell trend. Våra lösningar är ideala för dessa ändamål samt att användas som basbelastning i fjärrvärmesystem. Vår första anläggning på Oslo Airport Gardemoen fungerar som förväntat och har varit banbrytande då den väckt uppmärksamhet från kunder i många olika marknader, samt både energi- och entreprenadbolag.”

”Deflamo ser fram emot att förändra verksamheten tillsammans med Rock Energy och skapa en ny operativ inriktning som skapar värde åt aktieägarna. Rock Energy är med sina miljövänliga energianläggningar perfekt positionerat för att bli en aktör på en marknad som är i behov av förändring.”, säger Jan Blomquist styrelseordförande i Deflamos.

I samband med Transaktionen kommer Deflamo att byta företagsnamn.

Bakgrund och motiv till Transaktionen

Rock Energy

Rock Energy grundades 2007 och är verksamt inom förnybar energi där de erbjuder hållbar energi i form av värme, kyla och kraft från djupborrade energikällor. Bolagets affärsmodell bygger på en kombination av att leverera nyckelfärdiga energianläggningar till större energianvändare med framtida royaltybetalningar och att sälja energi genom att bygga, äga och driva Bolagets energisystem.

Bolagets lösningar erbjuder oberoende och lokal energiproduktion, vilket är kostnadseffektivt i jämförelse med energi från större distributionsnätverk. Denna form av förnybar energi skiljer sig från vind- och solenergi eftersom den har en stabil grundnivå vilket gör den mer förutsägbar. Bolagets energisystem medför inga utsläpp till luft, vatten eller mark och kan hållas i drift dygnet runt med en förväntad livslängd på över 50 år. Bolagets patenterade teknologi är utvecklad för betydligt djupare borrhål än dagens konventionella bergvärmesystem, vilket ger en högre energiproduktion.

Efterfrågan på förnybara energikällor växer ständigt och Rock Energys lösningar är väl positionerade som alternativ, eller komplement till, vind- och solenergi.

Rock Energys första energianläggning driftsattes 2018 på Norges största flygplats, Oslo Airport Gardemoen. Parterna har också tecknat en avsiktsförklaring om att bygga flera energianläggningar på Gardemoen under de kommande tre åren. Bolaget startar även uppföring av en energianläggning tillsammans med Skanska och den norska statens byggnads- och fastighetsstyrelse i mars 2019. Anläggningen kommer att bestå av fyra stycken 1 500 m djupa bergvärmebrunnar som kommer att användas till värmeproduktion under vintertid i syfte att avlasta elnätet under hög belastning.

Bolaget säkrade finansiering om 46,5 MNOK år 2016 från bolagets aktieägare som har investerats i bl.a. anläggningen på Gardemoen, en serie påbörjade projekt samt förvärv av 14 patent avseende bergvärmeområdet och ingått ett 50/50 samarbetsavtal med ett dotterbolag till Veidekke ASA.

Bolagets ledning och styrelse har betydande erfarenhet från bl.a. energitekniksektorn, affärsutveckling och finans inom olje- och gasbolagen Equinor (tidigare Statoil) och Amerada Hess. Styrelseordförande är Harald Norvik, tidigare VD och koncernchef för Statoil. Bolagets VD är Thor Erik Musæus och CFO är Björn Ståle Tennfjord.

Rock Energys styrelse har tecknat denna avsiktsförklaring eftersom bolaget ser ett gediget intresse från branschledande företag för framtida projekt. Bolaget anser att en notering på Nasdaq First North kommer att attrahera en bredare aktieägarbas, främst från institutionella investerare fokuserade på förnybar energi, vilket gör det möjligt för Bolaget att leverera ett stort antal energianläggningar i samarbete med branschledande företag.

Rock Energy omsatte under helåret 2018 7,0 MNOK med ett resultat om -13,1 MNOK, för helåret 2017 omsatte bolaget 3,6 MNOK med ett resultat om -10,2 MNOK. Beräkningar för helåret 2018 är inte reviderade.

Deflamo

Bolaget har under åren lagt väsentliga resurser på utveckling och införsäljning och det har funnits ett stort intresse på marknaden för Apyrum. Ledtiderna från kunders initiala intresse till faktisk implementering i produktion är dock långa. De förväntade regulatoriska förändringar som skulle gynna Apyrum har heller ännu inte implementerats med full effekt. En fortsatt utveckling av verksamheten enligt nuvarande affärsmodell skulle kräva en finansiell uthållighet som är svår att upprätthålla för en liten aktör som Deflamo.

Styrelsen har gjort bedömningen att en fortsatt finansiering av verksamheten i dess nuvarande form inte är realistisk och att förutsättningar därför saknas för bolaget att på egen hand fortsätta utvecklingen av Deflamos flamskyddsverksamhet. Den planerade transaktionen kommer att ge Deflamos befintliga aktieägare en mer stabil tillgångsmassa med potential att utvecklas positivt. Styrelsen bedömning är att det här är det bästa alternativet för Deflamos aktieägare.

 

Transaktionen

För att skapa värde för aktieägarna har Deflamo ingått en avsiktsförklaring med Rock Energy, enligt vilken Deflamo ska förvärva samtliga aktier i Rock Energy genom en apportemission av aktier i Deflamo. Transaktionen är bland annat villkorad av uppfylld due diligence, ingående av aktieöverlåtelseavtal samt godkännande av bolagsstämma i Deflamo och Rock Energy. Avsikten är att Deflamos befintliga verksamhet ska avyttras till en extern part som en del av Transaktionen.

Efter Transaktionens slutförande avses Rock Energys aktieägare att inneha omkring 87,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget, och Deflamos befintliga aktieägare avses inneha omkring 12,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.

 

Noteringen på Nasdaq First North

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess för Deflamo på Nasdaq First North där Nasdaq först måste godkänna det Nya Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq First North innan Transaktionen kan slutföras. Med anledning av detta – och förutsatt att Nasdaq godkänner noteringen av det Nya Bolaget – kommer en bolagsbeskrivning avseende det nya Bolaget att publiceras.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission är Deflamos finansiella rådgivare i samband med Transaktionen. Hamilton Advokatbyrå är Deflamos legala rådgivare i samband med Transaktionen. Mangold Fondkommission kommer at kvarstå som Certified Adviser för det Nya Bolaget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

 

Om Rock Energy

Rock Energy grundades 2007 och är verksamt inom förnybar energi och erbjuder hållbar energi för värme, kyla och kraft från djupborrade energikällor.

 

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 00:45 CET.


Marknadskommunikation Deflamo 1 februari 2019-se.pdf