Deflamoaktien

Nasdaq godkände den 6 maj 2015 Deflamo AB:s bolagsbeskrivning samt ansökan om upptagande till handel av aktien. Den första dagen för handel av aktien var den 8 maj 2015.

B-aktierna handlas på Nasdaq First North under kortnamn DEFL (ISIN: SE0007045406)

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Kontaktuppgift Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB, info@mangold.se, Telefon: 08-503 01 550

 

Aktuell aktiekurs

Den aktuella aktiekursen går att se här.

För mer information:

Fredrik Westin, VD, fredrik,westin@deflamo.com  Mobil: 070-418 49 59


Aktiekapital, aktieslag och fördelning per 2018-01-27

Aktiekapital 11.963.557 SEK
Kvotvärde 0,30 SEK

 

Aktieslag Röster per aktie Antal Kapital % Röster %
A 10 1 020 411 2,6 21,0
B 1 38 273 089 97,4 79,0
Summa 39 293 500

Samtliga aktier har lika rätt till utdelning