Revisor

Vid årsstämman 2017 omvaldes Mazars SET Revisionsbyrå AB, med Tomas Ahlgren som huvudansvarig revisor, för tiden fram till och med årsstämman 2018. Revisorn granskar och avlämnar revisionsberättelse över sin revision av Deflamos årsredovisning och koncernredovisning, över bolagets disposition av sitt resultat, över styrelsens och VD:s förvaltning samt yttrar sig över bolagsstyrningsrapporten. Nämnda rapporter föreläggs och föredras för aktieägarna på årsstämman. Därutöver avlämnar revisorerna rapporter avseende löpande förvaltning och intern kontroll såväl skriftligen som muntligen till Deflamos styrelse minst två gånger per år samt avlämnar rapport över sin granskning av årsbokslut och årsredovisning.
Kontakta Tomas Ahlgren: tomas.ahlgren “at” mazars.se Telefon:040-614 25 30