Deflamoaktien

Nasdaq godkände den 6 maj 2015 Deflamo AB:s bolagsbeskrivning samt ansökan om upptagande till handel av aktien. Den första dagen för handel av aktien var den 8 maj 2015.

B-aktierna handlas på Nasdaq First North under kortnamn DEFL (ISIN: SE0007045406)

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Kontaktuppgift Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB, info@mangold.se, Telefon: 08-503 01 550

Aktuell aktiekurs

Den aktuella aktiekursen går att se här.

För mer information:

Fredrik Westin, VD, fredrik,westin@deflamo.com  Mobil: 070-418 49 59

Aktiekapital, aktieslag och fördelning per 2018-08-31

Aktiekapital 5 148 206 SEK      
Kvotvärde 0,066 SEK      
         
Aktieslag Röstvärde Antal Kapital % Röster %
A 10 1 020 411 1,3% 11,6%
B 1 77 566 589 98,7% 88,4%
Summa   78 587 000    

Samtliga aktier har lika rätt till utdelning

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq Fist North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.