Pressmeddelande Deflamo AB

Deflamo har utvecklat teknologin för det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum. Detta har gett ingående och värdefull kunskap om Apyrums användning i mjukgjord plast och många andra material. Bolaget fick under 2017 beviljat ett processpatent och ett produktpatent som grund för fortsatt kommersialisering.

Bolaget har under åren lagt väsentliga resurser på utveckling och införsäljning och det har funnits ett stort intresse på marknaden för Apyrum. Ledtiderna från kunders initiala intresse till faktisk implementering i produktion är dock långa. De förväntade regulatoriska förändringar som skulle gynna Apyrum har heller ännu inte implementerats med full effekt. En fortsatt utveckling av verksamheten enligt nuvarande affärsmodell kan därför förväntas kräva en finansiell uthållighet som är svår att upprätthålla för en liten aktör som Deflamo. Styrelsen gör utifrån investerarintresset vid tidigare gjorda kapitalanskaffningar samtidigt bedömningen att en fortsatt finansiering av verksamheten i dess nuvarande form inte är realistisk. En sådan finansiering vore nödvändig för bolagets fortsatta drift på egen hand enligt nuvarande affärsmodell. Slutsatsen är därför att förutsättningar saknas för bolaget att på egen hand fortsätta utvecklingen av Deflamos flamskyddsverksamhet.

Styrelsen bedömer att i rådande läge det bästa för aktieägarna sannolikt är att försöka avyttra befintlig verksamhet alternativt inventarier och immateriella rättigheter samt slutreglera lån från ALMI om 2,5 Mkr och samtidigt se över förutsättningarna för en förändrad verksamhetsinriktning. Sådan förändrad inriktning skulle kunna äga rum genom t.ex. ett omvänt förvärv efter försäljning av inkråmet samt skuldreglering. Styrelsen avser därför att initiera åtgärder i denna riktning. Bolaget kommer samtidigt arbeta för att hitta lösningar för befintliga kunder genom att t.ex. identifiera andra aktörer med intresse av att överta affären med framförallt en större löpande kund.

Bolagets rörelsekapital bedöms fortfarande vara tillräckligt för drift till åtminstone maj månad.

En verksamhetsförändring kommer att föranleda krav från Nasdaq First North att bolaget måste genomgå en ny listningsprocess. Det finns inga garantier för att Nasdaq First North godkänner att bolaget listas på nytt efter en sådan verksamhetsförändring. För genomförande av åtgärder som kräver beslut av bolagsstämma kommer sådan att sammankallas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, CEO
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Jan Blomqvist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. telefonnummer +46 8 5030 1550, mailadress CA@mangold.se.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2019 kl. 20:45 CET.

Bifogade filer:
Marknadskommunikation Deflamo 10 januari 2019-se.pdf