Deflamo AB Pressmeddelande

Publicerad: 2018-11-16 07:42:00 CET

Delårsrapport januari-september 2018

Perioden i sammandrag

  • Nettoomsättningen för de tre första kvartalen 2018 uppgick till 889 kSEK (2 895)
  • Periodens rörelsekostnader minskade kraftigt jämfört med föregående år och slutade på -3 654 kSEK (-8 185)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden förbättrades och uppgick till -3 410 kSEK (-8 006)
  • Resultatet efter avskrivningar och finansnetto för perioden uppgick till -11 399 kSEK (-10 850) varav cirka 6,3 MSEK utgjorde nedskrivning av engångskaraktär, vilket har kommunicerats den 31 mars 2018
  • Likvida medel uppgick till 3 689 kSEK (3 928) per den 30 september 2018

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Den 13 juli kallar Bolaget till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma
  • På extra stämma tillika andra kontrollstämma den 14:e augusti beslutas att verksamheten ska drivas vidare. Vidare beslutas i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av B-aktier till Peter Gyllenhammar AB.
  • Teckningskursen är 12,5 öre per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 miljoner kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt för att stärka Bolagets ägarbas med en strategisk investerare med långsiktigt ägarintresse i Bolaget.
  • Peter Gyllenhammar AB får vid teckning av aktierna i den riktade nyemissionen en kapitalandel om 50,0 % respektive en röstandel om 44,8 % i Bolaget. Peter Gyllenhammar AB har av Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2018:26) erhållit undantag från den budplikt som härvid annars skulle uppstå. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Peter Gyllenhammar AB undantag från budplikten var att bolagsstämmans beslut om emissionen skulle biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Peter Gyllenhammar AB. Bolagsstämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet.

Bifogade filer:
Deflamo-Rapport-2018 Q3.pdf