Deflamo Pressrelese
2017-04-27T07:58:00 CET: Swedish
pdf-file: 2016-04-27_Årsredovisning 2016_Deflamo AB_556648-6204

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2016

Året har präglats av arbete med uppbyggnaden och driftsättningen av den nya pilot- och produktionsanläggningen i Karlshamn samt ett tydligt fokus på kundprojekt inom PVC där Apyrum har visat på god funktion och kostnadseffektivitet.

Kvartal 1

 • Bolaget genomför en företrädesemission om 20 MSEK som övertecknades med 14%.
 • Bolaget förde fördjupade diskussioner kring ett djupare strategiskt samarbete med en internationell industrikoncern och med anledning av eventuella förändringar av organisationen valde VD Per-Erik Velin att avisera sin avgång.
 • Två nya patentansökningar lämnades in till Patent- och Registreringsverket (PRV).

Kvartal 2

 • Till nya medlemmar i styrelsen valdes vid årsstämman; Johan Lavén som styrelseordförande och Eric Appelman.
 • Tidigare styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad utsågs till tillförordnad VD.
 • De första provkörningarna av pilotanläggningen i Karlshamn genomfördes med positivt resultat.

Kvartal 3

 • Johnny Bodin tillträder som VD.
 • Patentansökan gällande ny produktformulering godkänd.
 • Uppstart av tekniskt samarbete med en internationell industrikoncern som ett resultat av tidigare aviserade diskussioner om fördjupat samarbete.

Kvartal 4

 • Bolaget erhåller ett lån om 5 MSEK från en av Bolagets större aktieägare.
 • Bolaget erhåller sin hitintills största order till ett värde om ca 1,8 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 092 07 39
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare. 

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

 

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl 07.58.

pdf-file: 2016-04-27_Årsredovisning 2016_Deflamo AB_556648-6204