Deflamo Pressrelese
2018-06-29T13:00:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 29 juni 2018-se

Pressmeddelande Deflamo AB 
 
Karlshamn den 29 juni 2018 
 
  • En avsiktsförklaring har ingåtts med Peter Gyllenhammar AB (“PGAB”), ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom bl.a. industri, avseende en investering i Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) genom en riktad nyemission om cirka 40 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 12,5 öre innebärande att Bolaget tillförs en teckningslikvid om cirka 5 miljoner kronor. 
  • Styrelsen i Deflamo kommer att föreslå en extra bolagsstämma att hållas inom kort att besluta om den riktade nyemissionen till PGAB. Nyemissionen förutsätter att årsstämman i Bolaget den 29 juni 2018 beslutar enligt styrelsens förslag till årsstämman om minskning av aktiekapitalet. Kallelse till den extra bolagsstämman utfärdas i separat ordning. 
  • Den riktade emissionen ger en utspädningseffekt för befintliga ägare om 50 % av kapitalet och cirka 45 % av rösterna i Bolaget. Aktieägare representerandes cirka 46 % av rösterna och 59 % av aktierna har förklarat sig positiva till att rösta för den riktade emissionen. 
 
Den riktade emissionen
Investeringen tillför Deflamo rörelsekapital för kommande tolv månader med befintlig kostnadsbas. Kapitaltillskottet ger Bolaget möjlighet att fortsätta utveckla pågående kundprojekt samt skapar förutsättningar för att se över den framtida strategin. Styrelsen ser mycket positivt på den kunskap och kompetens som PGAB kommer att kunna bidra med i detta sammanhang. 
 
Dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden
PGAB har erhållit dispens hos Aktiemarknadsnämnden att genomföra investeringen i Deflamo och därmed passera gränsen för budplikt vid teckning i den riktade nyemissionen utan att behöva lägga något budpliktsbud. Dispensen är villkorad med följande förbehåll:
  • att aktieägarna inför den extra bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som PGAB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga; och 
  • att bolagsstämmans beslut om emissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av PGAB.
Om PGAB, ensamt eller tillsammans med närstående, sedermera förvärvar ytterligare aktier i Bolaget och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt. 
Deflamos styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå att aktieägarna beslutar om en riktad nyemission av B-aktier enligt ovan och samtidigt beslutar om förändringar i styrelsesammansättningen för att tillfredsställa önskemål från PGAB om styrelserepresentation i Bolaget. 
 
Röstförbindelser
Aktieägare som representerar totalt 46 % av rösterna och 59 % av aktierna i Bolaget har förklarat sig positiva till att rösta för den riktade nyemissionen. 
 
-Vi är mycket nöjda med att Peter Gyllenhammar AB engagerar sig i Deflamo och därigenom skapar nya möjligheter att utveckla bolaget och våra produkter, säger Fredrik Westin som är VD i Deflamo.
 
Om Peter Gyllenhammar AB
Peter Gyllenhammar AB (PGAB) är ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom industri, fastighet och finansiella instrument.
PGAB är ett proaktivt ägarbolag med stort engagemang i sina investeringar.
 
Genom ett väl utvecklat nätverk och betydande erfarenhet av genomförande av finansiella transaktioner kan PGAB skapa mervärde i sina investeringar.
 
En stark balansräkning och en flexibelt och konstruktivt arbetande organisation gör att PGAB kan agera snabbt och effektivt.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U -tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter. 
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser.”
 
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 13:00 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 29 juni 2018-se