Deflamo Pressrelese
2016-02-26T13:24:10 CET: Swedish
pdf-file: Beslut av extra bolagsstämma om företrädesemission

Extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) den 26 februari 2016 beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 januari 2016 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje aktie i Deflamo som innehas på avstämningsdagen för emissionen, den 2 mars 2016, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9) nya B-aktier i Bolaget. Teckningskursen är 2,15 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 4 mars 2016 till och med den 18 mars 2016, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 4 655 461,50 kronor till totalt högst 9 828 198,50 kronor, genom en emission av högst 9 310 923 nya aktier av serie B.

För möjliggörande av nyemissionen beslutade bolagsstämman även att ändra bolagsordningen på så vis att aktiekapitalgränserna höjdes från nuvarande lägst 1 940 000 kronor och högst 7 760 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor samt lägsta och högsta antal aktier från lägst 3 880 000 aktier och högst 15 520 000 aktier till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det informationsmemorandum som förväntas offentliggöras den 29 februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Velin, VD
Tel: +46 (0)70 674 21 85                             
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan-Ove Aspeblad, Styrelseordförande
Tel: +46 (0)73-973 55 77
E-mail: joa521113@gmail.com

pdf-file: Beslut av extra bolagsstämma om företrädesemission