Deflamo Pressrelese
2016-01-27T08:10:00 CET: Swedish
pdf-file: 2016-01-27_Deflamo genomför företrädesemission

Malmö den 27 januari 2016

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Deflamo AB (publ) (“Deflamo” eller “Bolaget”) har beslutat om en företrädes­emission om upp till cirka 20 MSEK villkorat av bolagsstämmas godkännande.

 • Företrädesemission om cirka 20 MSEK
 • Emissionen är säkerställd till 70 % genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden
 • Bryggfinansiering om 5 MSEK upptagen
 • Bolaget håller extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2016 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö

Sammanfattning av huvudsakliga emissionsvillkor

 • Tio (10) befintliga aktier i Deflamo ger rätt att teckna nio (9) nya B-aktier
 • Teckningskursen per aktie är 2,15 kronor
 • Teckningstiden är 4-18 mars 2016
 • Avstämningsdag för deltagande i emissionen är 2 mars 2016


Bakgrund och motiv till emissionen

Deflamo har under andra halvåret 2015 fokuserat på att identifiera inom vilka applikationsområden Apyrum fungerar som bäst. Detta tillsammans med en framgångsrik produkt- och processutveckling gör att bolaget nu kan adressera applikationer med stor marknadspotential på en global marknad. Deflamos nya produktionsanläggning är under uppbyggnad i Karlshamn och beräknas blir klar under våren.

För närvarande förs nu fördjupade diskussioner om ett strategiskt samarbete med en internationell industrikoncern. Det samarbete som diskuteras omfattar både forskning och utveckling, produktion samt försäljning och marknadsföring.

Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission. Huvudmotiven för denna emission är:

 • Slutföra installationen av pilot-/produktionslinje i Karlshamn
 • Fortsatt drift av bolaget såsom kundbearbetning och försäljning
 • Slutförhandla avtal med internationell industrikoncern

 Bryggfinansiering

Bolaget har från större ägare upptagit bryggfinansiering om 5 MSEK till en finansieringskostnad motsvarande 10 % av lånet. Återbetalning beräknas ske per den 30 april 2016. Likviden för bryggfinansieringen avses företrädesvis utnyttjas för delbetalning av produktionsanläggningen samt löpande kostnader fram tills att bolaget kan disponera över emissionslikviden.

Emissionsvillkor
Styrelsen i Bolaget har beslutat, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 9 310 923 B-aktier. Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för emissionen, den 2 mars 2016, kommer att för varje innehavd aktie oavsett aktieslag erhålla en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att för 2,15 SEK per aktie teckna nio (9) nya B-aktier i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 4 mars till och med den 18 mars 2016.

Den volymvägda genomsnittskursen för Deflamo B har under de senaste 15 handelsdagarna uppgått till 4,37 kronor.

Totalt kommer emissionen vid full teckning maximalt tillföra Bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning kommer antalet B-aktier öka till sammanlagt 18 635 986 och det totala antalet aktier i Bolaget till 19 656 397, varvid antalet A-aktier uppgår till 1 020 411 stycken.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Emissionen är säkerställd till 70 % av emissionsbeloppet. Deflamo har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större ägare, styrelseledamöter och vd motsvarande cirka 20 % av emissionsbeloppet. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Härutöver har Bolaget mot marknadsmässig ersättning ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 50 % av emissionen.

Preliminär tidplan för emissionen

29 januari       Kallelse till extra bolagsstämma
26 februari      Extra bolagsstämma
26 februari      Beräknat datum för publicering av informationsmemorandum
29 februari      Sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt till deltagande i emissionen
1 mars           Första dag för handel i Bolagets B-aktie utan rätt till deltagande i emissionen
2 mars           Avstämningsdag för deltagande i emissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
4-18 mars       Teckningsperiod
4-16 mars       Handel i teckningsrätter
29 mars          Preliminärt utfall i emissionen publiceras

Extra bolagsstämma
Deflamo AB (publ) håller extra bolagsstämma den 26 februari 2016 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs i separat pressmeddelande samt kommer publiceras i vederbörlig ordning.

Rådgivare
Bolaget har anlitat Stockholm Corporate Finance AB som finansiell rådgivare. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 674 21 85
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: +46 (0)70 486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Om Deflamo 

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum.

Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

– De överlägsna miljöegenskaperna
– Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
– Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time to market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper utgivna av Deflamo AB (publ) (“Bolaget“).

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avser”, “bedömer”, “förväntar”, “kan”, “planerar”, “uppskattar”, “beräknar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Ett investeringsmemorandum kommer att offentliggöras omkring den 26 februari 2016 och kommer att finnas, med vissa begränsningar, tillgängligt på www.deflamo.com.

pdf-file: 2016-01-27_Deflamo genomför företrädesemission