Deflamo Pressrelese
2017-08-31T08:00:00 CET: Swedish
pdf-file: 2017-08-31_Delårsrapport Deflamo AB_januari-juni 2017

Perioden i sammandrag
 • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 794 kSEK (1 135).
 • Rörelsens kostnader under andra kvartalet minskades jämfört med föregående år och slutade på -2 903 kSEK (-3 827).
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3 366 kSEK (-4 395). En förbättring med 1 029 kSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2017 till 6 533 kSEK (9 334).
 
Viktiga händelser under andra kvartalet
 • Torbjörn Lindgren vald till ny styrelseordförande på årsstämman i maj
 • Genomförd företrädesemission som tillförde bolaget 15,7 MSEK före emissionskostnader
 • Ny order på 0,9 MSEK mottagen från bolagets befintliga industrikund
 • Patentansökan på vår tillverkningsprocess godkändes av PRV
 • Offentliggörande av en ny flytande produktserie för naturfiber och biobaserade material
 • Två större internationella industrikoncerner inom PVC-branschen genomförde produktionstester med Apyrum med bra resultat
 • Två personer (1,5 tjänst) lämnar företaget av besparingsskäl
 • Ansökan om geografisk utökning av våra nya patent inlämnad
 
Händelser efter rapporttidens utgång
 • Bolaget har reviderat sin kortsiktiga affärsplan i anledning av att företrädesemissionen inte fulltecknades
 • VD ersätts med grundaren och styrelseledamoten Fredrik Westin som ett första steg i sparprogrammet
 • Därutöver utökas besparingsprogrammet och ytterligare två personer lämnar företaget
 • Huvudkontor och labb flyttar från Malmö till Karlshamn
 • Rekrytering av utvecklingskemist avbryts och skjuts på framtiden
 • Nya patenten nu offentliga och formellt godkända i Sverige

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare. 

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl 08.00.

pdf-file: 2017-08-31_Delårsrapport Deflamo AB_januari-juni 2017