Deflamo Pressrelese
2018-08-31T08:00:00 CET: Swedish
pdf-file: Deflamo-Rapport-2018 Q2

Delårsrapport januari – juni 2018

Perioden i sammandrag

  • Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 869 kSEK (1 955).
  • Periodens rörelsekostnader minskade kraftigt jämfört med föregående år och slutade på -2 086 kSEK ( 5 858).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden förbättrades kraftigt och uppgick till -1 769 kSEK (-5 749).
  • Resultatet efter avskrivningar och finansnetto för perioden uppgick till -9 023 kSEK efter nedskrivningar av engångskaraktär (-7 877)
 • Likvida medel uppgick till 444 kSEK (6 533) per den 30 juni 2018.

Viktiga händelser under andra kvartalet

  • Deflamo informerar den 7 april om bolagets finansiella situation genom att precisera att rörelsekapital saknas för den kommande tolvmånadersperioden.
  • Deflamo tecknar ett uppdragsavtal avseende tillhandahållande av konsulttjänster till GPBM Nordic AB rörande en förstudie av produktion av brandsäkerhetsutrustning samt brandprovning. Första fasen av uppdraget sträcker sig till halvårsskiftet, varefter uppdraget beroende på utfallet i förstudien kan komma att förlängas och utökas. I kombination med aktieägarlån motsvarande en halv miljon kronor är sammantaget den akuta bristen på rörelsekapital tillfälligt avhjälpt tills utgången av juni månad.
  • Två av Deflamos kundprojekt har vidare utvecklats positivt och bolaget har erhållit två mindre ordrar. Värdet av dessa två ordrar tillsammans är mindre än 200 000 kr, men utgör ett viktigt steg i de aktuella projekten. När och om dessa kunder kommer att börja köpa löpande i större volymer går dock inte i nuläget att förutsäga.
  • Deflamo beslutar att skriva ned tillgångar per den 31 mars 2018 till följd av osäkerhet i verksamheten. Styrelsen upprättar kontrollbalansräkning som en följd av att aktiekapitalet inte är intakt samt kallar till första kontrollstämma (tillika årsstämma) den 29 juni 2018.
  • Deflamo publicerar en oren årsredovisning till följd av den osäkerhet som rådde vid årsskiftet avseende värdering av bolagets tillgångar.
  • Deflamo meddelar den 29 juni 2018 att en avsiktsförklaring har ingåtts med Peter Gyllenhammar AB (“PGAB”), ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom bl.a. industri, avseende en investering i Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) genom en riktad nyemission om cirka 40 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 12,5 öre innebärande att Bolaget tillförs en teckningslikvid om cirka 5 miljoner kronor.
 • Årsstämman och tillika första kontrollstämma beslutar att driva verksamheten vidare samt minska aktiekapitalet med 9 389 454 kronor för förlusttäckning. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 2 574 103 kronor Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från cirka 0,30 kronor till cirka 0,06551 kronor. Till styrelse omvaldes Jan Blomquist, Åsa Hansdotter samt Fredrik Westin.

Händelser efter rapporttidens utgång

  • Den 13 juli kallar Bolaget till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma
 • På extra stämma tillika andra kontrollstämma den 14:e augusti beslutas att verksamheten ska drivas vidare. Vidare beslutas i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av B-aktier till Peter Gyllenhammar AB.
Teckningskursen är 12,5 öre per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 miljoner kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt för att stärka Bolagets ägarbas med en strategisk investerare med långsiktigt ägarintresse i Bolaget.
Peter Gyllenhammar AB får vid teckning av aktierna i den riktade nyemissionen en kapitalandel om 50,0 % respektive en röstandel om 44,8 % i Bolaget. Peter Gyllenhammar AB har av Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2018:26) erhållit undantag från den budplikt som härvid annars skulle uppstå. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Peter Gyllenhammar AB undantag från budplikten var att bolagsstämmans beslut om emissionen skulle biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Peter Gyllenhammar AB. Bolagsstämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet.

pdf-file: Deflamo-Rapport-2018 Q2