Deflamo Pressrelese
2016-04-26T08:03:57 CET: Swedish
pdf-file: 2016-04-26_Delårsrapport januari-mars 2016

Malmö 2016-04-26

Läs rapporten i dess helhet i bifogad pdf. Rapporten finns även på bolagets hemsidan under Investerare/Finansiell information

Perioden i sammandrag

 • Omsättningen under första kvartalet 2016 uppgick till 645 kSEK (414).
 • Rörelsens kostnader ökade med 245 kSEK jämfört med föregående år och slutade på 3 383 kSEK (3 138) främst beroende på högre personalkostnader.
 • Rörelseresultatet under första kvartalet 2016 uppgick till -3 397 kSEK (-3 722).
 • Likvida medel uppgick till 3 206 kSEK (14 003) per den 31 mars 2016. Likviden från den nyligen genomförda emissionen ej inräknad då den registrerades i början av april.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Ett flertal order mottogs för leverans under andra kvartalet 2016.
 • Företrädesemission om 20 MSEK genomfördes under mars månad. Emissionen övertecknades.
 • Fördjupade diskussioner kring ett djupare strategiskt samarbete med en internationell industrikoncern.
 • Vd Per-Erik Velin aviserade sin avgång med anledning av det förväntade samarbetet enligt ovan.
 • Två nya patentansökningar lämnades in till Patent- och Registreringsverket (PRV).

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Slutlig registrering av företrädesemissionen vilken tillförde bolaget 20 MSEK.
 • Styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad utsågs till tillförordnad vd.
 • Valberedningens förslag till ny styrelse; Johan Lavén som styrelseordförande (nyval) och Eric Appelman (nyval), Fredrik Westin, Åsa Hansdotter, Jan Blomquist och Pär Stenstierna (omval).

Vd:s kommentarer

Resultatet för det första kvartalet utföll ungefär som förväntat. Omsättningen ökar men resultatet är fortsatt negativt då kostnaden för såld vara överstiger den intäkt som försäljningen genererar, främst beroende på att det ännu så länge rör sig om relativt låga volymer. När vår nya produktionsanläggning kommer att producera förväntar vi oss en kraftig förstärkning av marginalbidraget per kilo såld produkt.

Företrädesemissionen som genomfördes under mars månad övertecknades och jag vill passa på att tacka våra aktieägare för förtroendet samtidigt som jag hälsar ett antal nya aktieägare välkomna! Emissionen registrerades under de första dagarna i april och är därför inte inkluderad i de siffror som vi redovisar i denna rapport.

Installationsarbetet för vår nya pilot/produktions-anläggning i Karlshamn har gått in i sitt slutskede. Vi planerar för installationstest under mitten av maj en småskalig uppstart under juni månad. Rekrytering av ytterligare medarbetare pågår.

Kundprojektet fortlöper i stort sett som planerat. Vi närmar oss slutfasen i en handfull projekt som förväntas ge ett tillskott i volymerna under andra halvåret. Vårt fokuserade arbete inom PVC börjar ge resultat!Deflamo har under första kvartalet lämnat in två nya patentansökningar; en ansökan för en ny produkt primärt avsedd för PVC och en ansökan för vår nya produktionsprocess i Karlshamn.  Dessa ansökningar är resultatet av framgångsrikt utvecklingsarbete och gör det möjligt för oss att nu vända oss till en global marknad och inte som tidigare vara begränsade till Europa och delar av Asien. Detta är en viktig signal till våra kunder som ofta är globala och i sina inköp inte vill vara geografiskt begränsade i sina råvaruinköp.

Styrelsen har, som tidigare aviserats, tagit ett inriktningsbeslut om att söka ett djupare strategiskt samarbete med en industriell partner. Detta för att snabba upp utvecklingsarbetet, öka marknadspenetrationen och ge oss en stabilare grund att stå på. Mycket arbete har lagts på fördjupade diskussioner med en internationell industrikoncern under det gångna kvartalet.  Även om intresset är ömsesidigt och det råder en samsyn i diskussionerna har tidplanen förskjutits något och nu är vår förhoppning att komma till avslut under kvartal tre vilket är ett kvartal senare än vad vi tidigare hade hoppats på.

Inriktningsbeslutet om ett djupare strategiskt samarbete är något som jag helhjärtat stödjer och står bakom, men det var också orsaken till att jag valde att tacka ja till ett annat erbjudande och därmed kommer att lämna Deflamo den siste april i år. Fram till att en ny vd är på plats kommer vår nuvarande styrelseordförande, Jan-Ove Aspeblad att träda in som tillförordnad vd. Jag önskar honom och bolaget lycka till! Jag ser fram emot att följa bolagets framgångar under de kommande åren från andra sidan Atlanten.

Per-Erik Velin, vd
Deflamo AB

pdf-file: 2016-04-26_Delårsrapport januari-mars 2016