Deflamo Pressrelese
2017-04-27T07:57:00 CET: Swedish
pdf-file: 2017-04-27_Delårsrapport Deflamo AB_januari-mars 2017

Perioden i sammandrag

 • Nettoomsättningen för första kvartalet nästan fördubblades till 1 092 kSEK (585).
 • Rörelsens kostnader avseende första kvartalet minskade jämfört med föregående år och slutade på -2 954 kSEK (-3 384).
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -3 631 kSEK (-3 833).
 • Likvida medel uppgick till 1 558 kSEK (3 206) per den 31 mars 2017.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Två nya projekt etablerades inom det potentiellt stora applikationsområdet; cellulosa och naturfiber.
 • Det pågående utvecklingsarbetet har resulterat i en ny produktformulering som är under utvärdering. De förändrade egenskaperna efterfrågas av ett flertal kunder.
 • Nyanställning av processtekniker i februari.
 • Ny tjänst som utvecklingskemist utannonserades i slutet av mars.
 • Vi mottog inbjudan att deltaga i ett nytt tyskt forskningsprojekt som skall utveckla bio-baserade kompositer för flygindustrin.

Händelser efter rapporttidens utgång

 • En företrädesemission om cirka 23,6 MSEK, med teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 67 %, med teckningsperiod 26 maj – 9 juni 2017, kommunicerades i april.
 • Med hänvisning till den kommunicerade emissionen sköts årsstämman fram till 18 maj 2017.
 • Ny order inkom från befintlig industrikund, till ett värde av cirka 0,9 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 092 07 39
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare. 

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017 kl 07.57.

pdf-file: 2017-04-27_Delårsrapport Deflamo AB_januari-mars 2017