Deflamo Pressrelese
2018-05-31T23:13:34 CET: Swedish
pdf-file: DEFLAMO-Rapport-2018Q1

Perioden i sammandrag

 • Nettoomsättningen för första kvartalet 2018 uppgick till 106 kSEK (1 132).
 • Periodens rörelsekostnader minskade jämfört med föregående år och slutade på -812 kSEK (-2 954).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden uppgick till -1 009 kSEK (-3 041).
 • Resultatet efter avskrivningar för perioden uppgick till -7 624 kSEK (-3 996)
 • Likvida medel uppgick till 508 kSEK (1 558) per den 31 mars 2018.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Deflamo informerar den 12:e januari om bolagets ansträngda finansiella situation och anger att bolaget måste tillföras likviditet under mars månad samt att bolaget jobbar med att hitta en lösning på likviditetsbristen genom avyttringar samt andra former av samarbeten.
 • Extra stämman som hålls i Malmö den 18:e januari beslutade om minskning av aktiekapitalet med 7 683 193 kronor för förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 11 963 557 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från 0,50 kronor till cirka 0,30 kronor.

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Deflamo informerar den 7 april om bolagets finansiella situation genom att precisera att rörelsekapital saknas för den kommande tolvmånadersperioden.
 • Deflamo tecknar ett uppdragsavtal avseende tillhandahållande av konsulttjänster till GPBM Nordic AB rörande en förstudie av produktion av brandsäkerhetsutrustning samt brandprovning. Första fasen av uppdraget sträcker sig till halvårsskiftet, varefter uppdraget beroende på utfallet i förstudien kan komma att förlängas och utökas. Kombination med aktieägarlån motsvarande en halv miljon kronor är sammantaget den akuta bristen på rörelsekapital tillfälligt avhjälpt tills utgången av juni månad.
 • Två av Deflamos kundprojekt har vidare utvecklats positivt och bolaget har erhållit två mindre ordrar. Värdet av dessa två ordrar tillsammans är mindre än 200 000 kr, men utgör ett viktigt steg i de aktuella projekten. När och om dessa kunder kommer att börja köpa löpande i större volymer går dock inte i nuläget att förutsäga.
 • Deflamo beslutar att skriva ned tillgångar per den 31 mars 2018 till följd av osäkerhet i verksamheten. Styrelsen upprättar kontrollbalansräkning som en följd av att aktiekapitalet inte är intakt samt kallar till första kontrollstämma (tillika årsstämma) den 29 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@de flamo.com

 

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Mangold fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

pdf-file: DEFLAMO-Rapport-2018Q1