Deflamo Pressrelese
2017-11-24T08:00:00 CET: Swedish
pdf-file: 2017-11-23_Delårsrapport Deflamo AB_januari-september 2017

Deflamo AB: Delårsrapport januari-september 2017 

Perioden i sammandrag

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 940 kSEK (1 190)
 • Rörelsens kostnader under tredje kvartalet minskade jämfört med föregående år och slutade på -2 327 kSEK (-2 397)
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -2 257 kSEK (-2 407) 
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2017 till 3 928 kSEK (3 054)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Genomförd företrädesemission som tillförde bolaget 15,7 MSEK före emissionskostnader registrerades hos Bolagsverket den 18 juli 2017
 • Bolaget reviderar sin kortsiktiga affärsplan i anledning av att företrädesemissionen inte fulltecknades
 • Styrelsen antar en reviderad handlingsplan och tillsätter grundaren och styrelseledamoten Fredrik Westin som ny VD och ytterligare två personer lämnar företaget
 • Viktig kund fasar ut Apyrum. Det får till följd att styrelsen beslutar om ytterligare besparingar samt att uppdra åt ledningen att erbjuda delar av bolaget till försäljning
 • Genombrott på nytt marknadssegment där Apyrum används i biobaserad termoplast
 • Projekt med Apyrum utvecklas positivt och kund beslutar att genomföra tillverkningsprov med mjukgjord flamskyddad PVC
 • Flytt av kontor och labb slutförs så att samtlig verksamhet bedrivs i Karlshamn
 • Nya patenten nu offentliga och formellt godkända i Sverige 

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission
 • Styrelseledamoten Jan Blomquist blir ny styrelseordförande och ersätter Torbjörn Lindgren som avgick

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@de flamo.com
 

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt
överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat
och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.
Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material,
papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering,
testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan
utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.
Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Mangold fondkommission AB är bolagets
Certified Advisor.
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2017 kl 08.10

pdf-file: 2017-11-23_Delårsrapport Deflamo AB_januari-september 2017