Deflamo Pressrelese
2016-04-20T09:44:13 CET: Swedish
pdf-file:

Malmö 2016-04-20

Förslag inför årsstämma avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning

Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) har kallat till årsstämma att hållas den 26 april 2016. Vid tidpunkten för kallelsen förelåg ej ännu förslag avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning (punkt 1 samt 9-11 på dagordningen).

Valberedningen inför årsstämman 2016, bestående av Patrik Christiansen, representerande Axxino AB, Magnus Kager och Roland Brinkebäck, den senare representerande Brimac AB, samt styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad som sammankallande, har nu underrättat Bolaget om förslag enligt nedan att behandlas vid årsstämman.

 1. Förslag till ordförande vid årsstämman

       Åsa Hansdotter föreslås som ordförande vid stämman.

 1. Förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 • Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex (6) stycken utan suppleanter.
 • Som ledamöter i styrelsen föreslås omval av Jan Blomquist, Åsa Hansdotter, Fredrik Westin och Pär Stenstierna samt nyval av Johan Lavén och Eric Appelman. Jan-Ove Aspeblad har avböjt omval.
 • Som styrelsens ordförande föreslås nyval av Johan Lavén.

  Presentation avseende föreslagna styrelseledamöter återfinns på Bolagets hemsida, www.deflamo.com.
 • Som revisor föreslås omval av revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB i Malmö för en mandatperiod om ett år, således till slutet av årsstämman 2017, varvid revisionsbyrån upplyst om att auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren kommer att fortsätta fungera som huvudansvarig revisor samt som medrevisor auktoriserade revisorn Sonny Malmquist. Inga revisorssuppleanter föreslås.
 1. Förslag avseende arvode åt styrelse och revisor
 • Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 150 000 kr per år.
 • Till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget föreslås ett arvode om 75 000 kr vardera per år.
 • Ersättning till revisor föreslås utgå enligt avtal.
 1. Förslag avseende valberedning

       Principer för valberedning, ursprungligen antagna vid årsstämman 2014, fastslogs inför årsstämman 2015 att gälla tills vidare. Valberedningen föreslår ingen förändring i detta avseende varför nedan angivna principer gäller tills vidare.

       Valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets tre röstmässigt största aktieägare (baserat på ägarregistrering hos Euroclear Sweden AB eller på annat sätt känt för Bolaget) per den 1 oktober varje år.

       Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre största aktieägarna skulle välja att avstå från rätten att utse en representant, övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det röstmässigt största innehavet. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen enhälligt beslutar om annat.

       Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast sex månader innan årsstämma, informera bolaget på så vis att uppgift om namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de företräder samt vem som är valberedningens ordförande kan publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

       Avgår valberedningsledamot under mandatperioden har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen angiven tid utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamoten inom föreskriven tid, ska rätten att utse ledamoten övergå till den närmast följande största aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen.

       Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre representerar en av de tre största accepterande aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. En ledamot ska dock automatiskt avgå om den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt innehav. Om sådan förändring inträffar senare än två månader före årsstämman kan valberedningen välja att besluta att ledamoten inte ska ersättas. Valberedningens ordförande ska informera bolaget om ändringar i valberedningens sammansättning så fort ordföranden får kännedom om sådan ändring, så att detta omedelbart kan offentliggöras av bolaget.

       Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, arvode för bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till justeringar i dessa principer för valberedningens utseende och instruktioner för dess arbete.

       Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

       Dessa principer avseende valberedning ska gälla tills vidare.

____________________________

Malmö 20 april 2016

Styrelsen

Deflamo AB (publ)

För mer information, kontakta:
Patrik Christiansen, valberedningen
Telefon: 0702-50 20 08
Mail: patrik.christiansen@csadvisory.se

pdf-file: