Deflamo Pressrelese
2017-05-24T16:15:00 CET: Swedish
pdf-file: 2017-05-24_Informationsmemorandum Deflamo AB_Företrädesemission 2017

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Malmö den 24 maj 2017

Idag offentliggörs bolagets informationsmemorandum inför den kommande företrädesemissionen med teckningstid 26 maj – 9 juni 2017. Fullständig information finns att läsa i den bifogade pdf-versionen samt på bolagets hemsida www.deflamo.com

Erbjudandet avser teckning av nyemitterade aktier av serie B, till en kurs om 0,80 kr per styck. Teckningsperioden pågår från och med den 26 maj 2017 till och med den 9 juni 2017. Föreliggande nyemission omfattas till 66,6 procent av emissionsbeloppet av i förväg ingångna teckningsförbindelser och lämnade emissionsgarantier.

Intervju med Deflamos VD, Johnny Bodin, finns att läsa på www.investerarbrevet.se och www.feminvest.nu

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD                                                            Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: +46 (0)700 92 07 39                                                   Tel: +46 (0)70 486 17 71
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com                                   E-mail: jan@blomquist.be

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor. Bolaget har anlitat Eminova Fondkommission AB som finansiell rådgivare och emissionsinstitut för den kommande företrädesemissionen.

Informationen publicerades den 24 maj 2017 kl. 16.15 CET.

pdf-file: 2017-05-24_Informationsmemorandum Deflamo AB_Företrädesemission 2017