Deflamo Pressrelese
2017-03-23T07:57:00 CET: Swedish
pdf-file: Deflamo AB_Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma i Deflamo AB (publ)


Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) håller årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har den som:

dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017;

dels anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast fredagen den 21 april 2017 kl. 16.00 under adress Deflamo AB, “Årsstämma”, Höjdrodergatan 32, 212 39 Malmö, per telefon 040-619 95 00 eller e-post till info@deflamo.com.

Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer dagtid.

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida www.deflamo.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Denna rösträttsregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 21 april 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.


Föreslagen dagordning

Styrelsens förslag till dagordning för årsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst

6. Verkställande direktörens anförande

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

11. Förslag avseende valberedning

12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

13. Stämmans avslutande


Förslag avseende resultatdisposition (pkt 8)

Styrelsen föreslår att det inte sker någon vinstutdelning för verksamhetsåret 2016.

Förslag avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning (pkt 1, 9-11)

Bolagets styrelse har underrättats om att valberedningen avser att presentera förslag avseende ovan nämnda ärenden senast vid årsstämman. För det fall att styrelsen underrättas om innehållet i dessa förslag innan tidpunkten för årsstämman kommer förslagen att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande samt i övrigt hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida.


Förslag avseende emissionsbemyndigande (pkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för bolagsordningen, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå erforderligt intresse för teckning.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.


Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna hos Bolaget senast från och med torsdagen den 6 april 2017. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.deflamo.com samt vid årsstämman.

Malmö i mars 2017

Styrelsen

Deflamo AB (publ)


För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Bodin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 092 07 39
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017 kl 07.57.


Deflamo AB i korthet

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum. Produkterna är ett miljövänligt alternativ till de farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser.

pdf-file: Deflamo AB_Kallelse till årsstämma 2017