Deflamo Pressrelese
2017-12-29T14:00:00 CET: Swedish
pdf-file:

Deflamo AB (publ) (“Bolaget“) håller extra bolagsstämma den 18 januari 2018 kl. 13.00 i möteslokal “Rosengård”, Entreprenörcenter EC1, Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö.
 
Rätt att delta
Rätt att delta på bolagsstämman har den som:
dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2018;
dels anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast den 12 januari 2018 under adress Deflamo AB, “Extra bolagsstämma”, Västra Kajen 8, SE-374 31 Karlshamn, per telefon 040-619 95 00 eller e-post till info@deflamo.com.
Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer dagtid. 
Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida www.deflamo.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha rätt att delta i stämman, begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Denna rösträttsregistrering måste vara verkställd den 12 januari 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.
 
Föreslagen dagordning
Styrelsens förslag till dagordning för extra bolagsstämma:
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst
6. Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital
7. Stämmans avslutande
 
Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital (pkt 6)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 7 683 193 kronor för förlusttäckning. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter inte ändring av bolagsordningen. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 11 963 557 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från 0,50 kronor till cirka 0,30 kronor.
För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.
Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
 
Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
 
Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens förslag är fullständigt i denna kallelse. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.deflamo.com samt vid stämman.
 
 
Malmö i december 2017
Deflamo AB (publ)
Styrelsen

pdf-file: