Deflamo Pressrelese
2017-05-18T17:55:00 CET: Swedish
pdf-file: 2017-05-18_Stämmokommuniké_Deflamo AB

Malmö 2017-05-18

Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) den 18 maj 2017 beslutades följande: 

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2016 samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter. 

Styrelse, revisorer och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Eric Appelman, Jan Blomquist, Åsa Hansdotter och Fredrik Westin omvaldes samt Torbjörn Lindgren nyvaldes till ledamöter i styrelsen. Torbjörn Lindgren valdes till styrelsens ordförande. Johan Lavén och Pär Stenstierna hade avböjt omval.

Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 250 000 SEK per år utgå. Till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ett arvode om 125 000 SEK vardera per år utgå.

Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB i Malmö till revisor för en mandatperiod om ett år, således till slutet av årsstämman 2018, varvid revisionsbyrån upplyst att auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Sonny Malmquist som medrevisor. Ersättning till revisor ska utgå enligt avtal och mot godkänd faktura. 

Valberedning
Det konstaterades, liksom vid årsstämman 2016, att de principer som ursprungligen antogs vid årsstämman 2014 för utseende av valberedningen ska gälla tills vidare. Enligt dessa principer gäller bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande jämte tre ledamöter representerande de tre röstmässigt starkaste aktieägarna per den 1 oktober. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. 

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda genom utgivande av högst 980 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av motsvarande antal nya aktier i Bolaget (“Incitamentsprogram 2017/2020”).

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Deflamo Förvaltning AB varvid teckning för teckningsoptionerna ska ske senast den 15 juni 2017 med rätt för styrelsen att förlänga denna frist. Deflamo Förvaltning AB ska sedan överlåta teckningsoptioner till deltagarna enligt av bolagsstämman fastslagna principer för Incitamentsprogram 2017/2020. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna ska ske till marknadsvärde att fastställas enligt Black & Scholes.

Teckning av aktier baserat på teckningsoptionerna ska kunna ske fr.o.m. 1 juli 2020 t.o.m. 30 september 2020 till ett teckningspris om 1,22 SEK (avrundat till två decimaler) motsvarande 150 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq First North under en period om 15 handelsdagar före dagens bolagsstämma.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ambitionen att genom incitaments­programmet skapa större delaktighet för anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare i koncernen vad avser koncernens utveckling och därmed öka förutsättningarna för att dessa personer känner ett särskilt ansvar och verkar för att generera värdeskapande och vinstgivande tillväxt. Det är också angeläget att kunna erbjuda denna möjlighet för att på ett konkurrenskraftigt sätt stimulera de berörda individernas fortsatta engagemang i koncernen.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förevarande optionsprogram kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med 490 000 SEK fördelat på 980 000 B-aktier, innebärande en utspädning om högst 5 procent av det totala antalet utestående aktier och en utspädning om 3,4 procent av det totala antalet röster.

Företrädesemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 18 april 2017 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje aktie i Deflamo som innehas på avstämningsdagen för emissionen, den 23 maj 2017, berättigar till tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen är 0,80 SEK per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 23,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 26 maj 2017 till och med den 9 juni 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 14 742 297,50 SEK genom en emission av högst 29 484 595 nya aktier av serie B.

För möjliggörande av nyemissionen beslutade bolagsstämman även ändra bolagsordningen på så vis att aktiekapitalgränserna höjdes från nuvarande lägst 5 000 000 SEK och högst 20 000 000 SEK till lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK samt lägsta och högsta antal aktier från lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det informations-memorandum som förväntas offentliggöras den 24 maj 2017.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningen, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills Bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå erforderligt intresse för teckning. 

Anförande från bolagsledningen
Verkställande direktören Johnny Bodin presenterade företagets arbete och viktiga händelser under året. Presentationen återfinns på Bolagets hemsida www.deflamo.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johnny Bodin (vd)
Telefon: 0700-92 0739
Mail: johnny.bodin@deflamo.com     

 

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Informationen publicerades den 18 maj 2017 kl. 17.55 CET.

pdf-file: 2017-05-18_Stämmokommuniké_Deflamo AB