Deflamo Pressrelese
2018-06-29T16:59:31 CET: Swedish
pdf-file:

Pressmeddelande Deflamo AB 
Stockholm den 29 juni 2018 
 
Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) den 29 juni 2018 beslutades följande:  
 
Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2017 samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.  
 
Styrelse, revisorer och arvoden 
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jan Blomquist, Åsa Hansdotter och Fredrik Westin omvaldes. Jan Blomquist omvaldes till styrelsens ordförande. Eric Appelman hade avböjt omval. 
 
Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 150 000 kr per år utgå. Till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ett arvode om 75 000 kr vardera per år utgå. 
Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB i Malmö till revisor för en mandatperiod om ett år, således till slutet av årsstämman 2019, varvid revisionsbyrån upplyst att auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Sonny Malmquist som medrevisor. Ersättning till revisor ska utgå enligt avtal och mot godkänd faktura.
 
Valberedning
Det konstaterades, liksom vid årsstämman 2017, att de principer som ursprungligen antogs vid årsstämman 2014 för utseende av valberedningen ska gälla tills vidare. Enligt dessa principer gäller bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande jämte tre ledamöter representerande de tre röstmässigt starkaste aktieägarna per den 1 oktober. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.  
 
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändrad lydelse av bolagsordningen innebärande att styrelsens säte ska vara Karlshamn istället för Malmö, att gränserna för aktiekapitalet minskades för att möjliggöra stämmans beslut om minskning av aktiekapitalet, att lägsta antal styrelseledamöter ändrades från fyra till tre för att ge större flexibilitet i styrelsesammansättningen samt att bolagsstämma ska kunna hållas i såväl Karlshamn och Malmö som i Stockholm. 
 
Beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens huvudförslag att verksamheten ska drivas vidare. 
 
Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 9 389 454 kronor för förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen enligt bolagsstämmans beslut. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 2 574 103 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från cirka 0,30 kronor till cirka 0,06551 kronor.
För möjliggörande av minskningen beslutade bolagsstämman även enligt ovan att ändra bolagsordningen på så vis att aktiekapitalgränserna sänktes från nuvarande lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor till lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
 
Emissionsbemyndigande 
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningen, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills Bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå erforderligt intresse för teckning. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U -tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter. 
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser.”

pdf-file: