Deflamo Pressrelese
2018-05-30T17:20:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 30 maj 2018-se

Pressmeddelande Deflamo AB 
Karlshamn den 30 maj 2018 
 
Deflamo har i samband med upprättande av delårsrapport för första kvartalet 2018 beslutat skriva ned bokfört värde på bolagets immateriella och materiella anläggningstillgångar samt lager med totalt cirka 6,3 Mkr med effekt per den 31 mars 2018. Av nedskrivningarna avser 2,3 Mkr patent (motsvarande 50% av värdet), 3,7 Mkr inventarier (varvid bedömt försäljningsvärde kvarstår) samt 0,3 Mkr lager (motsvarande 50% av värdet). Beslutet har fattats efter bedömning av nedskrivningsbehoven utifrån omständigheten att bolaget ännu inte har säkrat löpande kundprojekt eller annat projekt eller samarbete som stödjer en fortsatt värdering till det fulla bokförda värdet. 
 
Nedskrivningen har inte någon effekt på likviditeten men påverkar resultatet för första kvartalet 2018. 
 
I anledning av nedskrivningen har styrelsen även upprättat och låtit bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisar att nedskrivningen föranleder att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Av denna anledning kallas till första kontrollstämma, tillika årsstämma, att hållas den 29 juni 2018 vilken i enlighet med tillämpliga regler ska pröva om bolaget ska gå i likvidation. Styrelsen föreslår emellertid som alternativ att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet på sådant vis att det egna kapitalet återigen kommer att uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Kallelse till bolagsstämman innefattande berörda beslutsförslag utfärdas i separat ordning. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U -tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.
 
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 17:20 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 30 maj 2018-se