Deflamo Pressrelese
2015-05-29T10:22:41 CET: Swedish
pdf-file: Kommuniké från årsstämma 2015

Malmö den 29 maj 2015

Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) den 28 maj 2015 beslutades följande:

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2014 samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse, revisorer och arvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jan-Ove Aspeblad, Åsa Hansdotter, Jan Blomquist och Fredrik Westin omvaldes samt Pär Stenstierna nyvaldes till ledamöter i styrelsen. Jan-Ove Aspeblad valdes till styrelsens ordförande. Björn Rönnmark hade avböjt omval.

Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 100.000 kr per år utgå. Till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ett arvode om 75.000 kr vardera per år utgå.

Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB i Malmö till revisor för en mandatperiod om ett år, således till slutet av årsstämman 2016, varvid revisionsbyrån upplyst att auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Sonny Malmquist som medrevisor. Ersättning till revisor ska utgå enligt avtal och mot godkänd faktura.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att de principer som antogs vid årsstämman 2014 för utseende av valberedningen ska gälla tills vidare. Enligt dessa principer ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande jämte tre ledamöter representerande de tre röstmässigt starkaste aktieägarna per den 1 oktober. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå erforderligt intresse för teckning.

Anförande från bolagsledningen

Verkställande direktören Per-Erik Velin presenterade företagets arbete och viktiga händelser under året samt det pågående arbetet med att utveckla verksamheten, varefter Fredrik Westin kort redogjorde för projektet att uppföra en egen produktionsanläggning i Malmö. Presentationerna återfinns på bolagets hemsida www.deflamo.com.

För ytterligare information kontakta:

Jan-Ove Aspeblad (styrelseordförande)
073-973 55 77
joa521113@gmail.com

Per-Erik Velin (vd)
070-674 21 85
per-erik.velin@deflamo.com

pdf-file: Kommuniké från årsstämma 2015