Deflamo Pressrelese
2015-06-04T11:47:18 CET: Swedish
pdf-file:

Malmö den 4 juni 2015

  • Två nya uppföljningsorder om sammanlagt 5 ton
  • Produktionsanläggning: Väsentliga delar beställda och rekrytering har påbörjats
  • Legotillverkare kontrakteras

Svenska Deflamo AB, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har tagit emot två uppföljningsorder om totalt 5 ton från en av bolagets befintliga kunder.

Kunden, en europeisk specialtillverkare av PVC, valde Apyrum för att kunna erbjuda ett miljövänligt alternativ som är nedbrytningsbart och ofarligt för människor och natur. Efter den initiala beställningen om 5 ton tidigare i år har man nu valt att gå vidare med ytterligare ordrar.

“Att våra befintliga kunder fortsätter beställa Apyrum är mycket glädjande, och ett ytterligare bevis på att vårt flamskyddsmedel möter de höga krav våra kunder ställer på sina produkter och leverantörer”, säger Per-Erik Velin, vd Deflamo.


Uppbyggnad av produktionsanläggning

För att möta den ökade efterfrågan på Apyrum har Deflamo, som tidigare meddelats, beslutat att bygga upp en egen produktionslinje för Apyrum i bolagets lokaler i Malmö. Initialt kommer anläggningen i huvudsak användas för pilot- och testverksamhet. Uppbyggnaden av den nya anläggningen, som beräknas vara i drift i slutet av innevarande år, fortlöper enligt plan och de väsentliga delarna i processutrustningen är beställda från bland annat Alfa Laval. Rekrytering av medarbetare för att bemanna den nya produktionsanläggningen har initierats.

Legotillverkare kontrakteras

För att säkerställa att de förväntade leveranserna på Apyrum från pågående kommersiella projekt har man för avsikt att kontraktera en legotillverkare.

Deflamos vd Per-Erik Velin kommenterar: “Även om vår nya produktionslinje är beräknad att tas i drift mot slutet av året är det strategiskt viktigt att behålla legotillverkning under en överlappande period för att kunna säkerställa leveranser mot kund.”

Det nya avtalet med legotillverkare beräknas vara klart under tredje kvartalet i år.

För ytterligare information kontakta: 

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)

Mobil: +46 (0) 70 67 42 185

Email: per-erik.velin@deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser.

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum till olika användare på den europeiska marknaden.

Apyrum är patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart, och ersätter farliga flamskyddsmedel som innehål­ler till exempel brom, klor och antimon med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

Våra kunder väljer Apyrum av framförallt följande anledningar:

  • De överlägsna miljöegenskaperna
  • Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
  • Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilka båda bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling.

En central del i Deflamos erbjudande är att erbjuda hjälp med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum, vilket bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare. Deflamo äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr SEK.

pdf-file: