Deflamo Pressrelese
2018-05-01T23:00:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 1 maj 2018-se Avtal

Pressmeddelande Deflamo AB 
 
Karlshamn den 1 maj 2018 
Deflamo har tecknat ett uppdragsavtal avseende tillhandahållande av konsulttjänster till GPBM Nordic AB rörande en förstudie av produktion av brandsäkerhetsutrustning samt brandprovning. Första fasen av uppdraget sträcker sig till halvårsskiftet, varefter uppdraget beroende på utfallet i förstudien kan komma att förlängas och utökas. Uppdraget berättigar i första fasen till en ersättning om totalt ca 775 000 kr, vilket utöver tjänsterna även omfattar tillgång till lokaler och testutrustning samt täckande av kostnader och utlägg förknippade med uppdraget. Parallellt har bolagets kassaflöde förbättrats genom att tidigare gjorda besparingar nu fått genomslag samt genom ytterligare personalkostnadsbesparingar om 130 000 kr. I kombination med aktieägarlån motsvarande en halv miljon kronor är sammantaget den akuta bristen på rörelsekapital tillfälligt avhjälpt tills utgången av juni månad. Lånet löper på sex månader med marknadsmässig ränta.  Sammantaget innebär dessa åtgärder ett kompletterande rörelsekapitalutrymme om drygt 1,4 mkr.
 
Två av Deflamos kundprojekt har vidare utvecklats positivt och bolaget har erhållit två mindre ordrar. Värdet av dessa två ordrar tillsammans är mindre än 200 000 kr, men utgör ett viktigt steg i de aktuella projekten. När och om dessa kunder kommer att börja köpa löpande i större volymer går dock inte i nuläget att förutsäga.
Styrelsen fortsätter arbetet med vidare besparingsåtgärder samt att försöka säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
 
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U -tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.
 
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 maj 2018 kl. 23:00 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 1 maj 2018-se Avtal