Deflamo Pressrelese
2018-04-07T12:00:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 7 mars 2018-se

Pressmeddelande Deflamo AB 
Karlshamn den 7 april 2018
Uppdatering kring Deflamos finansiella ställning – bolaget har i nuläget inte finansiering för verksamheten för den kommande tolvmånadersperioden
 
Deflamo AB (publ) har som tidigare meddelats en ansträngd finansiell situation och behöver under april månad tillföras likviditet. Så som kommunicerats pågår diskussioner med intressenter om att sälja delar av verksamheten samt andra former av samarbeten. Bolaget för också en diskussion om en möjlig lånefinansiering. Någon slutlig överenskommelse har dock ännu inte uppnåtts i de pågående diskussionerna.
Om inte någon av dessa lösningar kommer till stånd kommer bolaget inte ha finansiering för verksamheten för den kommande tolvmånadersperioden.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2018 kl. 12:00 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 7 mars 2018-se