Deflamo Pressrelese
2015-10-14T09:04:43 CET: Swedish
pdf-file:

Malmö 2015-10-14

Efter avslutad teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO 2 B i Deflamo AB (publ) kan konstateras att 848 644 B-aktier nytecknats, innebärande att ca 2,7 mkr tillförs bolaget. Detta motsvarar en teckningsgrad om 42,9 %.

Emissionen innebär, efter registrering, att antalet B-aktier ökar från 8 476 419 stycken till 9 325 063 stycken och att aktiekapitalet ökar från 4 748 145 kr till 5 172 737 kr. Antalet A-aktier är oförändrat 1 020 411 stycken. Totalt antal aktier efter emissionen blir efter registrering 10 345 474 stycken.

När registrering av emissionen är slutförd hos Bolagsverket, vilket beräknas ske inom den närmaste veckan, kommer omvandling av interimsaktier automatiskt att ske utan vidare avisering till innehavarna. Interimsaktierna kommer inte att tas upp till handel.

Bakgrund
Deflamo AB (publ) genomförde i början av 2015 en nyemission av Units med företräde för befintliga aktieägare, där varje Unit bestod av en (1) ny B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2B. Villkoren för teckningsoptionen var att fyra (4) optioner gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden 14 – 25 september 2015 för 0,80 kr. Bolaget genomförde i april 2015 en omvänd split med relationen 10:1 i anledning av listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North, vilket efter omräkning av optionsvillkoren innebar att fyrtio (40) teckningsoptioner gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie till 8 kr med oförändrad teckningsperiod. Den 8 september 2015 meddelade bolaget att styrelsen beslutat sänka teckningskursen och förlänga teckningsperioden. De justerade villkoren innebar att sexton (16) teckningsoptioner gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie för 3,20 kr under perioden 14 september – 9 oktober 2015.

För frågor angående teckningsoptionerna kontakta: 
Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Jan-Ove Aspeblad, styrelseordförande
Tel: +46 (0)73-973 55 77
E-mail: joa521113@gmail.com

För övrig information kontakta: 
Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 67 42 185
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Certified Adviser
Avanza, Lina Toubøl Schöllin
Tel: +46-(0)8-562 251 21
E-mail: lina.schollin@avanza.se

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum på den europeiska marknaden. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

  • De överlägsna miljöegenskaperna
  • Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
  • Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på
Nasdaq First North och äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr kr.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

pdf-file: