Deflamo Pressrelese
2017-08-30T08:00:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 30 augusti 2017-final

Karlshamn den 30 augusti 2017
Deflamo har, mot bakgrund av sommarens ej fulltecknade nyemission, sett över kostnadsstrukturen i bolaget samt reviderat sin kortsiktiga handlingsplan. Som ett led i detta har Deflamo sagt upp bolagets VD som med omedelbar verkan ersatts med Fredrik Westin. Denna kostnadsbesparing har fullt genomslag inom fyra månader. Styrelsens ledamöter har vidare förklarat sig beredda att avstå från den arvodeshöjning som beslutades av senaste årsstämman. 
 
Som ett led i den kortsiktiga handlingsplanen, fortsätter ledningen arbetet med att reducera kostnaderna och samtidigt behålla de resurser som bolaget behöver för att kunna vinna de kritiska och lönsamma kontrakt som ligger på förhandlingsbordet. Bolaget fokuserar även på att skapa rätt lönsamhet i den produktion som sker genom legotillverkare.
 
Bolaget kommer under hösten också att se över olika finansieringsalternativ. Det kapital som är kvar efter att ha reglerat kapitalanskaffningskostnader samt kortsiktiga lån är inte tillräckligt för att samtidigt genomföra de olika investeringar i produktutveckling, egen produktförsörjning i Karlshamn samt försäljningsutveckling som vi avsett. På kort sikt prioriteras därför åtgärder som behövs för att komma till ett positivt och stabilt kassaflöde. 
 
“Ledningen är medveten om att det har genomförts ett antal satsningar i Deflamo som inte har gett det utfall som man hoppats på. Vi tror dock fortsatt på den långsiktiga strategin med miljöanpassade flamskyddsmedel. På PVC-marknaden finns redan underlag för en lönsam affär. Volymerna per kontrakt ofta är substantiella och ett fåtal kontrakt skapar stor förändring i bolagets kassaflöde och möjlighet att generera vinster. Komplexiteten i att utveckla och tillverka en helt ny typ av miljöprodukt kombinerat med långa besluts- och integrationsprocesser hos slutkunderna har lett till att utvecklingen går ännu långsammare än vi räknat med. Detta kan tyckas naivt men är samtidigt ofta den vardag som ett entreprenörsföretag brottas med. Vi hoppas därför på marknadens fortsatta förståelse och stöd för att hjälpa Deflamo att komma i mål med sin vision – vilket är att ersätta farliga flamskyddsmedel med miljömässiga alternativ.” säger Fredrik Westin.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.
 
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 30 augusti 2017-final