Deflamo Pressrelese
2017-09-18T08:00:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 18 september 2017-final

Karlshamn den 18 september 2017

Deflamos största kund har förmedlat att man avser upphöra med användandet av Apyrum i början av 2018 mot bakgrund av att brandkraven på berörd slutprodukts marknader har lättats och att man räknar med att klara de lägre brandkraven utan tillsats av Apyrum. 
 
Utöver nu liggande orderstock på 4 ton har Deflamo erhållit ytterligare en order på 12 ton till ett nytt högre pris innebärande att orderstocken totalt uppgår till drygt en miljon kronor. Utöver denna order förväntas inga ytterligare ordrar från kunden, även om det inte är uteslutet att ytterligare ordrar tillkommer under en övergångstid.
 
Deflamo har under åren utvecklat teknologin för det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum. Detta har gett ingående och värdefull kunskap om Apyrums användning i mjukgjord plast och många andra material. Resultatet är nya produkter på marknaden som väcker stort intresse, ny kunskap och erfarenhet samt en väl utbyggd patentportfölj. 
 
De två patentansökningar som beskrivits i tidigare pressmeddelanden beviljades av PRV den 28 augusti. Därutöver har tillhörande PCT-avtal tecknats som utökar patenten att gälla globalt. De beviljade patenten skapar en grund för fortsatt kommersialisering på världsmarknaden.
 
Mot bakgrund av den åstundande förlusten av bolagets största kund och det ansträngda finansiella läget i bolaget, har styrelsen dragit slutsatsen att förutsättningar saknas för bolaget att på egen hand utveckla affärsområdet till dess fulla potential. 
 
Styrelsen har därför beslutat uppdra åt ledningen att erbjuda affärsområdet och delar av patentportföljen till försäljning baserat på en övertygelse inom bolaget om Apyrums kommersiella potential och att tekniken har ett stort värde på den globala marknaden inom ramen för ett större specialkemiföretags verksamhet.
 
Försäljningen förväntas inbringa medel till Deflamo och därmed förbättra den finansiella situationen och skapa större handlingsfrihet att utvärdera förutsättningarna för fortsatt utveckling av kommersiella och miljövänliga flamskyddsprodukter till nytta för samtida och framtida generationer.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 08.00 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 18 september 2017-final