Deflamo Pressrelese
2015-09-08T08:44:13 CET: Swedish
pdf-file:

Styrelsen i Deflamo AB (publ) (“Deflamo” eller “Bolaget”) har beslutat justera villkoren för utestående teckningsoptioner av serie TO 2 B med teckningstid 14 september – 25 september 2015. Enligt villkoren, före nu beslutad justering, ger fyrtio (40) teckningsoptioner rätt till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget för en teckningskurs om 8 kr. Detta är efter omräkning enligt options-villkoren med anledning av i april 2015 genomförd sammanläggning av aktier (omvänd split 10:1).

Aktiekursen för Bolagets B-aktie understiger för närvarande teckningsoptionens teckningskurs om 8 kr per aktie. Styrelsen bedömer att det finns ett investerarintresse för Bolaget och att optionsinnehavare sannolikt kommer att utnyttja sina optioner för teckning givet att teckningskursen justeras till lämplig nivå. Bolaget ser därvid ett värde i att öka förutsättningarna för teckning med stöd av de utestående teckningsoptionerna, snarare än att låta teckningstiden löpa ut utan vidare åtgärder.

Styrelsen har mot bakgrund av ovan beslutat om följande justeringar av optionsvillkoren:

  • Sexton (16) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie för 3,20 kronor.
  • Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 14 september – 9 oktober 2015.

Justeringarna innebär att första stycket § 3 i optionsvillkoren får följande nya lydelse:

“Sexton (16) Optionsrätter av serie TO2 B medför rätt att under tiden från och med den 14 september 2015 till och med den 9 oktober 2015 teckna en (1) Aktie till priset 3,20 kr per Aktie.”

När registrering skett hos Bolagsverket kommer Bolaget publicera uppdaterade fullständiga villkor på sin hemsida. Detta bedöms kunna ske inom en vecka.

Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 6,3 MSEK. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 989 253 kronor och antalet aktier med högst 1 978 506 B-aktier till totalt 11 475 336 aktier i Bolaget, varav 10 454 925 B-aktier och 1 020 411 A-aktier.

Styrelsen bedömer att de ändrade villkoren är till fördel för optionsinnehavarna. De ändrade villkoren bedöms inte heller vara till uppenbar nackdel för aktieägarna.

Styrelseledamöter som innehar optioner har förklarat sig positiva till att utnyttja dessa.

Övrigt

  • Anmälan om teckning kan göras kontinuerligt under teckningstiden men ska enligt de justerade villkoren ske senast den 9 oktober 2015. Därefter förfaller teckningsoptionerna värdelösa.
  • Sista dag för handel på First North för teckningsoptionerna (DEFL TO 2 B) är den 7 oktober 2015.
  • Avanza Bank är emissionsinstitut avseende teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

För frågor angående teckningsoptionerna kontakta: 
Jan Blomquist, styrelseledamot
Mobil: +46 (0) 70-486 17 71
Email: jan@blomquist.be

Jan-Ove Aspeblad, styrelseordförande
Mobil: +46 (0) 73-973 55 77
Email: joa521113@gmail.com

För övrig information kontakta: 
Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Mobil: +46 (0) 70 67 42 185
Email: per-erik.velin@deflamo.com

Certified Adviser
Avanza, Lina Toubøl Schöllin
08-562 251 21
lina.schollin@avanza.se
 
Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum på den europeiska marknaden. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

  • De överlägsna miljöegenskaperna
  • Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
  • Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North och äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr SEK.

pdf-file: