Papper och papperslaminat kan flamskyddas med Apyrum. Exempel på produkter som kan behandlas är kraftpapper, kartong, finpapper och i stort sätt alla typer av papp och pappersboard.

För att flamskydda papper och papperslaminatskivor används Apyrum i vätskeform, och sker då vid tillverkningen  genom impregnering, men det kan även appliceras i efterhand men måste då eftertorkas.

Beroende på hur mycket flamskyddsmedel som används, samt papprets egenskaper, kan man uppnå olika brandklasser.

Impregnering & applicering

Det finns flera olika sätt att flamskyddsbehandla papper och laminat beroende på material och slutprodukt samt tillgänglig processteknik. Materialet ska impregneras med Apyrum så att den tränger in i materialet för att därefter torkas. Torkningen sker bäst vid förhöjd temperatur varvid vatten avdunstar och leds bort.

Appliceringen bör ske med en sådan process att mängden Apyrum kan styras och fördelas jämt och på ett repeterbart sätt i materialet.

De processer som kan användas är impregnering i bad, foulard, padders, bestrykning, spray, tryckkammare med flera. Exempel på bra metoder är foulard eller bestrykning. Apyrum läggs då i exempelvis i ett kar där pappersbanan passerar igenom, gärna med ett valsnyp i karet och ett nyp efter så att överskottet återvinns ner i karet. Beroende på process glättas och torkas pappret.

Torkningen är en viktig del då det kan vara ganska mycket vatten som måste torkas bort. Om det redan finns en torkning i den befintliga processen är det en fördel om Apyrum sätts på före torkningen. På så sätt behövs ingen extra torkning.

För att påverka brandegenskaperna i papper och laminatmaterial behövs mellan 4 och 20 viktprocent aktiv substans. Första steget är att utvärdera och optimera mängden flamskyddsmedel för att fastställa förhållandet mellan aktiv substans, mängden papper och dess brandegenskaper. Därefter kan processen anpassas så att denna mängd aktiv substans kan appliceras och att produkten uppnår övriga fysiska, tekniska och ekonomiska egenskaper som eftersträvas.

Förväntade resultat & egenskaper

  • Apyrum klarar mycket högt ställda brandkrav som tex SIS 65 00 82, självslocknande.
  • Andra exempel på uppnått brandkrav är DIN 4101 B1-B2. Det innebär att pappret är självslocknande när man tar bort lågan.
  • Låg rökutveckling
  • Beroende på mängd Apyrum kan vissa fall medföra påverkan på fysiska och mekaniska egenskaper
  • Överlägsen miljöprestanda
  • Fri från borax, urea, kväve och amoniak

Val av Apyrumprodukt

Vid användning i papper finns det flera alternativ och valet av Apyrumprodukt bestäms av många olika faktorer. För att fastställa vilken som ska användas behöver man prova sig fram genom försök. Mängden Apyrum anpassas genom optimering av impregnering och anpassas till fiberns brandegenskaper och de brandkrav som ställs på slutprodukten.

De olika varianter av Apyrum som kan passa är: