Naturfiber och fiberkompositer kan flamskyddas med Apyrum. Exempel på produkter som kan behandlas är träfiber och trämjöl, korkmjöl, hampa, lin, jute och animaliska fibrer som tex ull.

För att flamskydda naturfiber används Apyrum i vätskeform, och sker då vid beredningen av fibern genom en impregnering. Fibern är ofta en utmärkt bärare av flamskyddsmedel i en fiberkomposit.

Olika brandkrav kan uppnås beroende på hur mycket flamskyddsmedel som sätts på och fiberns övriga egenskaper.

Inblandning & applicering

Det finns flera olika sätt att flamskyddsbehandla fiber och kompositer beroende på material och slutprodukt samt tillgänglig processteknik. Vanligen ska fibern impregneras med Apyrum så att den tränger in i materialet för att därefter torkas. Torkningen sker bäst vid förhöjd temperatur varvid vatten avdunstar och leds bort.

Appliceringen bör ske med en sådan process att mängden Apyrum kan styras och fördelas jämt och på ett repeterbart sätt i materialet.

De processer som kan användas är impregnering i bad i samband med tvätt och sköljning, eller i blandare i samband med sluttorkning. Andra metoder är foulard, padders, bestrykning, spray, tryckkammare med flera. Exempel på bra metoder är foulard om det handlar om en filt. Apyrum läggs då i exempelvis i ett kar där filten passerar igenom, gärna med ett valsnyp i karet och ett nyp efter så att överskottet återvinns ner i karet. Därefter torkas filten.

Torkningen är en viktig del då det kan vara ganska mycket vatten som måste torkas bort. Om det redan finns en torkning i den befintliga processen är det en fördel om Apyrum sätts på före torkningen. På så sätt behövs ingen extra torkning.

För att påverka brandegenskaperna i naturfibern behövs mellan 4 och 20 viktprocent aktiv substans. Ofta kan det behövas upp till 50 viktprocent i fibern för att kompensera för polymerens brandegenskaper. Första steget är att utvärdera och optimera mängden flamskyddsmedel för att fastställa förhållandet mellan aktiv substans, mängden fiber, plastkomposit och dess brandegenskaper. Därefter kan processen anpassas så att denna mängd aktiv substans kan appliceras och att produkten uppnår övriga fysiska, tekniska och ekonomiska egenskaper som eftersträvas.

Förväntade resultat & egenskaper

  • Material som flamskyddats med Apyrum kan klarar t ex Euroclass Bs2D0 och franska NFP 92503, M1-M3.
  • Exempel på uppnått brandkrav är EN 13501 Class B / C.
  • Låg rökutveckling
  • Liten påverkan på fysiska och mekaniska egenskaper
  • Överlägsen miljöprestanda

Val av Apyrumprodukt

Vid användning i naturfiber och kompositer finns det flera alternativ och valet av Apyrumprodukt bestäms av många olika faktorer. För att fastställa vilken som ska användas behöver man prova sig fram genom försök. Mängden Apyrum anpassas genom optimering av impregnering och anpassas till fiberns brandegenskaper och de brandkrav som ställs på slutprodukten.

De olika varianter av Apyrum som kan passa är: